მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნოდარ ბასილაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, შერიფ ხიმშიაშვილის ქ. N9, ბინა N76
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 1936 წლის 18 ოქტომბერი
ტელეფონი: 593 26 50 86, (0422) 24 45 44
ელ-ფოსტა: NodarBasiladze@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

აღზრდის თეორია, პედაგოგიკის ისტორია 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი - 24. 02. 2014 – 24.02.2019

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენა-ლიტერატურისა და გერმანული ენის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1965 წლის 29 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: P114846
გაცემის თარიღი: 1965 წლის 9 იანვარი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ,,სოციალისტური ჰუმანიზმის აღზრდა უმცროსკლასელებში ვ.ა. სუხომლინსკის პედაგოგიკურ მემკვიდრეობაში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 14. 05. 1985 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკის თეორია და ისტორია (13.00.01)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ПД N007832
გაცემის თარიღი: 1985 წლის 23 0ქტომბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ,,ვ. ა. სუხომლინსკის პედაგოგიკური სისტემა და თანამედროვეობა''
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2006 წლის 15 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკის თეორია და ისტორია (13.00.01)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 001689
გაცემის თარიღი: 2006 წლის სექტემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

1. 24/II-2014 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის დეპატრამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბრძ. BN02-03/25;

2. 3/VIII-2014 - წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის სრული პროფესორი, ბრძ. N 01-09-28;

3. 19/IX-2014 - წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი, ბრძ. N01-11;

4.17/VII-2010 - შეუწყდა შრომითი ურთიერთობა უფროსი მასწავლებლის თანამდებო-ბაზე შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო, ბრძ. N2-213, 14/VII-2010;

5. 10/V-2009 - მოწვეულ იქნა 2009-2010 სასწავლო წელს განათლების ფაკულტეტზე უფროს მასწავლებლად საათობრივი ანაზღაურების წესით, ბრძ. 2-362, 28/X-2009;

6. 1/IX-2009 - შეუწყდა შრომითი ურთიერთობა სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო, ბრძ. N2-253, 1/IX-2009;

7. 3/VI_2009 - დაინიშნა განათლების ფაკულტეტის სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე,       ბრძ. N2-117, 3/VI-2009;

8. 2/XX-2008 - მოწვეულ იქნა 2008-2009 სასწავლო წელს განათლების ფაკულტეტზე უფროს მასწავლებლად, ბრძ. N2-602, 23/X-2008;

9. 2/X-2006 - მოწვეულ იქნა პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მასწავლებლად 0,75 საშტატო ერთეულზე, ბრძ. N2-625, 17/XI-2006;

10. 4/IX-2006 - შეუწყდეს შრომითი ურთიერთობა საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 8 ივნისის N473-ე ბრძანებულების მე-2 პუნქტის ,,თ’’, ,,შ’’ ქვეპუნქტების და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 25 აგვისტოს N1, 1-153, 1-54, 1-155, 1-157 ბრძანებებისა და საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის ,,დ’’ პუნქტის საფუძველზე, ადამიანთა რესურსების მართვის განყოფილების უფროსის მოადგილე მ. ბაგრატია (ხელმოწერილია);

11. 28/X-2000 - არჩეულ იქნა კონკურსით პედაგოგიკის კათედრის დოცენტად, ბრძ. N2-98, §3, 31/X-2000;

12. 28/VI-1994 - არჩეულ იქნა კონკურსით იმავე კათედრის დოცენტად, ბრძ. N2-54, §6, 30/VI-1994;

13. 3/VI-1991 - გადაყვანილ იქნას პედაგოგიკის კათედრის დოცენტად, ბრძ. N1-22, §6, 3/VI-1991;

14. 3/IX-1990 - საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებით ინსტიტუტის ბაზაზე შეიქმნა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დადგენილება N453, 3/IX-1990;

15. 26/X-1988 - არჩეულ იქნას კონკურსით ამავე კათედრის დოცენტის თანამდებობაზე, ბრძ. N3-135, 31/X-1988

16. 17/VI-1987 - დამტკიცდეს პედაგოგიკა ფსიქოლოგიის კათედრის უფროს მასწავლებლად როგორც კონკურსით არჩეული, ბრძ. N3-92, §1, 20/VI-1987

17. 1/XII-1986 - ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე არჩეულ იქნა პედაგოგიკა ფსიქოლოგიის კათედრის დოცენტის ერთ საშტატო ერთეულზე, ბრძ. 3-34, §3, 3/X-1986;

18. 1/XII-1979 - ინსტიტუტის საბჭოს დადგენილების საფუძველზე არჩეულ იქნას პედაგოგიკის კათედრის მასწავლებლად 1,0 საშტატო ერთეულზე, ბრძ. N256, §6, 14/XII-1979;

19. 1/XII-1979 - ინსტიტუტის საბჭოს დადგენილების საფუძველზე არჩეულ იქნას პედაგოგიკის კათედრის მასწავლებლად 1,0 საშტატო ერთეულზე, ბრძ. N256, §6, 14/XII-1979;

20. 1/XII-1979 - განთავისუფლდეს სამუშაოდან სხვა სამუშაოზე გადასვლასთან დაკავშირებით, მ/დ ინსტიტუტის დირექტორი ა. იშხნელიძე (ხელმოწერილია), ბრძ. N164, აჭარის ასსრ განათლების სამინისტროსადმი, 1/XII-1979;

21. 3/II-1976 - გადაყვანილ იქნას აჭარის ასსრ განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის პედაგოგიკის მეთოდური კაბინეტის გამგედ, ინსტიტუტის დირექტორი ა. იშხნელიძე (ხელმოწერილია), ბრძ. N23, აჭარის ასსრ განათლების სამინისტროსადმი, 3/II-1976;

22. 21 /I-1980 - 1975 წლის 1 სექტემბრიდან განთავისუფლდეს ურეხის საშუალო სკოლის გერმანული ენის მასწავლებლობიდან, ხელვაჩაურის რაიონის განათლების განყოფილების გამგე ალ. ქაჯაია (ხელმოწერილია), ბრძ. N10, განათლების განყოფილებისადმი, 21 /I-1980;

23. 28/III-1973 - დაინიშნოს 1973 წლის 28 მარტიდან მ/დ ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის პედაგოგიკის მეთოდისტად, ფილიალის დირექტორი ნ. ქიქავა (ხელმოწერილია), საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს ბრძანება N140/კ., 28/III-1973;

24. 7/III-1973 - ბასილაძე ნოდარ ასლანის ძე - ინჯალოს 8-წლიანი სკოლის დროებით მომუშავე უცხო ენის მასწავლებელი ამა წლის 1 თებერვლიდან გადაყვანილ იქნას ურეხის საშუალო სკოლის გერმანული ენის მასწავლებლად (6 საათზე), სკოლის დირექტორი ალ. გოგოლიშვილი (ხელმოწერილია), ბრძ. N15, განათლების განყოფილებისადმი, 7/III-1973;

25. 20/VIII-1971 - დროებით დაინიშნოს ინჯალოს 8-წლიანი სკოლის გერმანული ენის მასწავლებლად, სკოლის დირექტორი ა. ქაჯაია (ხელმოწერილია), ბრძ. N19, განათლების განყოფილებისადმი, 13/IX-1971;

26. 7/XII-1971 - განთავისუფლდეს სახალვაშოს 8-წლიანი სკოლის გერმანული ენის მასწავლებლობის მოვალეობისაგან თავისი განცხადების საფუძველზე, სკოლის დირექტორი მ. ხალვაში (ხელმოწერილია), საფუძველი ბრძ. N67, ქობულეთის განათლების განყოფილებისადმი, 7/XII-1971;

27. 12/XI-1970 - დაინიშნოს დროებით სახალვაშოს 8-წლიანი სკოლის გერმანული ენის მასწავლებლად, სკოლის დირექტორი მ. ხალვაში (ხელმოწერილია), ბრძ. N171, განათლების განყოფილებისადმი, 12/XI-1970

28. 27/VIII-1970 - ამოღებულ იქნას შტატიდან როგორც დროებით მომუშავე, კადრების განყოფილების უფროსი  ი. სიხარულიძე (ხელმოწერილია), ბრძ. N 168, 1970 წლის 27 აგვისტო

29. 30/VII-1969 - ითვლებოდეს 1969-70 სასწავლო წლის პროფესორ-მასწავლებელთა შტატში პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის კათედრაზე 0,5 განაკვეთზე. კადრებისა და სპეცნაწილის ინსპექტორი დ. დიასამიძე (ხელმოწერილია), ბრძ. N165,§1, 1969 წლის 30 აგვისტო;

30. 24/IX-1969 - ქედის რაიონის სოფ. უჩხითის გერმანული და რუსული ენების მასწავლებელი ნოდარ ბასილაძე პირადი განცხადების საფუძველზე განთავისუფლდეს სამუშაოდან 1969 წლის 1 სექტემბრიდან, სოფ. უჩხითის საშუალო სკოლის დირექტორი უშ. გვარიშვილი (ხელმოწერილია), ბრძ. N397, აჭარის ასსრ განათლების სამინისტროსადმი, 24/IX-1969;

31. 20/VIII-1965 -  გადაყვანილ იქნას ხულოს რაიონის ინწკირვეთის საშუალო სკოლიდან ქედის რაიონის უჩხითის საშუალო სკოლაში რუსული და უცხო ენების მასწავლებლად, უჩხითის საშუალო სკოლის დირექტორი უ. გვარიშვილი (ხელმოწერილია), ბრძ. N570, აჭარის ასსრ განათლების სამინისტროსადმი, 20/VIII-1965

32. 20/VIII-1963 - დაინიშნა   დაინიშნოს ინწკირვეთის საშუალო სკოლის რუსული და გერმანული ენების მასწავლებლად - ხულოხ რაიონის განათლების განყოფილების გამგე ლ. რიჟვაძე (ხელმოწერილია), ბრძ. N289, აჭარის ასსრ განათლების სამინისტროსადმი, 29/V-1963 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. თვითაღზრდის პროცესის არსი და როლი პიროვნების განვითარებაში, ჟურნ.  ,,ჭოროხი’’, 2013, N 5, გვ. 77-83.

2.  აქტიურობისა და თვითაღზრდის როლი პიროვნების განვითარებაში, ჟურნ.  ..ჭოროხი’’, 2012, N 6, გვ. 99-103.

3. გაბრიელ ეპისკოპოსის (ქიქოძე) ზნეობრივი ქადაგებანი, ჟურნ. ,,ჭოროხი’’, 2013, N 1, გვ. 86-91.

4. ნოდარ დუმბაძე  მასწავლებლის შესახებ, ჟურნ. ,,ჭოროხი’’, 2013, N6, გვ. 68-69.

5. ,,კაცად მაშინ ხარ საქები...’’, ჟურნ. ,,ჭოროხი’’, 2012, N 2, გვ. 76-80.

6.  გლობალიზაცია და ეროვნული პრობლემები, ჟურნ. ,,ჭოროხი’’, 2012, N 4, გვ. 99-102.

7. XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველ განმანათლებელთა ბრძოლა   მშობლიურ ენაზე სწავლებისათვის

   (მონოგრაფია), ბათუმი, ,,ლაზარე’’, 2011, გვ. 207

8. ილია ჭავჭავაძის ბრძოლა მშობლიურ ენაზე სწავლებისათვის, ჟურნ.  ,,ჭოროხი’’, 2011, N1, გვ. 76-86.

9. პიესა, რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს, ჟურნ. ,,ჭოროხი’’, 2011, N5, გვ. 98-100.

10.  ლევ ტოლსტოის პედაგოგიკური ნააზრევი, ჟურნ. ,,ჭოროხი’’~, ბათუმი, 2010, N2, გვ. 90-97.

11. იაკობ გოგებაშვილი და პირველი ქართული სკოლა აჭარაში, ჟურნ.  ,,ჭოროხი’’, 2010, N6, გვ. 53-58.

12. მშობლის პირადი მაგალითის როლი ბავშვის აღზრდაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, კრებული XVI, განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ბათუმი, 2010, გვ. 70-77.

13. ილია ჭავჭავაძე ცხოვრების საზრისის შესახებ, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, კრებული XVI, განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ბათუმი, 2010, გვ. 128-13

14. მონოგრაფია: პიროვნების განვითარება და თვითაღზრდა, ბათუმი, 2009,  გვ.166

15. თვითაღზრდის პროცესის არსი, რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, კრებული XIV, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ბათუმი, 2009, გვ. 109-126.

16. XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველი განმანათლებლები მშობლიურ    ენაზე სწავლებისათვის ბრძოლაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო     უნივერსიტეტის შრომები, კრებული XIV, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ბათუმი,  2009, გვ. 167-177.                        

17. ჰუმანიზმის აღზრდის იდეები ქართულ ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში,     შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, კრებული XIV, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ბათუმი, 2009, გვ. 326-334.                        

18. ზნეობისა და სიკეთისათვის დაუცხრომელი მებრძოლი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, კრებული XIV, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ბათუმი, 2009, გვ. 362-370.                        

19. საყურადღებო მონოგრაფია აღზრდის ხალხურ ტრადიციებზე, ჟურნ. ,,ჭოროხი’’, 2009, N5, გვ. 93-97.

20. Принципы воспитания в педагогической системе В.А. Сухомлинского. – Батуми,  2009. – 48 с.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

    1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში“, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოხსენების თემა: ,,ნებისყოფის თვითაღზრდა მოზარდებში’’, 2013 წლის 7 მაისი, info@tbuniver.edu.ge` ,,გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში’’ - მასალები, მეცნიერება და ცხოვრება, კრებული N1 (7), გვ. 414-418.

     2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, წმ. ტბელ აბუსერის-ძის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენების თემა: ,,ბავშვთა ოჯახური აღზრდის პრობლემები გაბრიელ ეპისკოპოსის (ქიქოძე) ქადაგებებში’’, ხულო, დიდაჭარა, 2010    წლის   მაისი, შპს ,,სეზანი’’, გვ. 306-308. 


ეროვნული:

1. სამეცნიერო კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, მოხსენება თემაზე: ,,გაბრიელ ეპისკოპოსი (ქიქოძე) ბავშვთა ზნეობრივი აღზრდის შესახებ’’, კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი’’, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბ., 2010, გვ. 166-171, E-mail: universal-@internet.oe

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), გერმანული (კარგად), თურქული (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

 განათლება


დარგი:

პედაგოგიკა (აღზრდის თეორია), პედაგოგიკის ისტორია

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ოთხშაბათი -13:00 – 15:00
(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №54 ).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა