მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ქეთევან შოთაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ხელვაჩაური. სოფელი მახინჯაური
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 01.06.1973
ტელეფონი: 577 45 60 61
ელ-ფოსტა: Keti_sh@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა, ქართული ლიტერატურის ისტორია

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი - 16.09.2013-16.09.2017

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგის - ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1995
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: უა №014005.
გაცემის თარიღი: 13.11.1997
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სადისერტაციო თემა: „რევაზ ინანიშვილის პროზის ეგზისტენციური ასპექტები“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 31.03.2009
განათლების მიმართულება, დარგი: ლიტერატურათმცოდნეობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: RSU 000034
გაცემის თარიღი: 28.01.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2009-2012 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აბიტურიენტთა მოსამზადებელ ცენტრში სასწავლო პროგრამების კურატორი; ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

1999-2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფროსი მასწავლებელი;

1999-2004  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხოური ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

1998-1999 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

1996-1998 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზოგადი ფილოლოგიის კაბინეტის გამგე;

1996.03.01-1996.16.10 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - რექტორის მდივანი.

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1. ლირიკული ნაწარმოების სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. აკაკი წერეთლის სახელ-მწიფო უნივერისტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის - “სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ შრომები; ქუთაისი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომც. ISSN:2298-030X,
  2013 წ.
 2. მხატვრული ტექსტის სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი ასპექტი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა და კულტურა“  შრომები;  ქუთაისი;  გამომც. „მერიდიანი“, ISBN 978-9941-10-724-5, 2013 წ. 
 3. მხატვრული ტექსტის ზოგიერთი საკითხის სწავლებისათვის (რევაზ ინანიშვილის „ანდერძი“). საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ № 1 (45) ISSN 1512-0333. www.intelecti.ge. თბილისი, 2013 წ.
 4. მცირე მოცულობის მხატვრული ტექსტის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი ფილოლოგიური მაცნე I. ISBN 978-9941-9336-4-6. ბათუმი, 2013 წ. 
 5. სულის მხატვარი რევაზ ინანიშვილი. გამომცემლობა „უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-702-1. მონოგრაფია (რეცენზირებული). თბილისი, 2009 წ. (135 გვ.);
 6. Война и проблема мировоззренческого выбора в грузинской советской и постсоветской литературе.  Историко-филологи­чес­кие изыскания,  VI,  გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი” “სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტი”, ISSN 1512-3162, 2009 წ. გვ. 130-135. (მალხაზ ჩოხარაძის თანაავტორობით);
 7. სიყვარულის ფენომენის ასპექტები რევაზ ინანიშვილის პროზაში. რსუ “საისტორიო მაცნე”, XVIII გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ISSN 1987-5886. 2009 წ. გვ. 143-148;
 8. ცხოვრების არსის ილიასეული გააზრება პოემა “განდეგილის” მიხედვით. რსუ “შრომები”, XIII (ფილოლოგია, ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ფილოსოფია). გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”, ISSN 1987-5398. 2009 წ. გვ. 137-143;
 9. არსებობის პრობლემა გოდერძი ჩოხელის “ადამიანთა სევდის” მიხედვით. რსუ საერთ. კონფერენციის მასალები “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”, ISSN 1987-7625, 2009 წ.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
 1.   მოხსენების სათაური: მხატვრული ტექსტის სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი ასპექტი.

კონფერენციის დასახელება: ენა და კულტურა II;

ჩატარების ადგილი: ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

             ჩატარების თარიღი: 10-11.05.2013 წ.

 1.   მოხსენების სათაური: ლირიკული ნაწარმოების სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები;

კონფერენციის დასახელება: სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები;

ჩატარების ადგილი: ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

             ჩატარების თარიღი: 01-02.06.2013 წ.

 1.    მოხსენების სათაური: უფლება და მოვალეობა ქართულ მწერლობაში

 კონფერენციის დასახელება: კულტურათშორისი კომუნიკაციები

 ჩატარების ადგილი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

              ჩატარების თარიღი: 28.05.2012 წ.

 1.   მოხსენების სათაური: დავით თურდოსპირელის პროზა და ეროვნული დამოუკიდებლობის ზოგიერთი         საკითხი XX საუკუნის დასაწყისში

კონფერენციის დასახელება: “დიდაჭარობა”

ჩატარების ადგილი: საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

             ჩატარების თარიღი: 30.04.2011 წ.

 1.   მოხსენების სათაური: არსებობის პრობლემა გ. ჩოხელის „ადამიანთა სევდის“ მიხედვით

კონფერენციის დასახელება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში

ჩატარების ადგილი: ბსუ

             ჩატარების თარიღი: 29-30.05.2009 წ.


ეროვნული:

      1.  მოხსენების სათაური: მოხსენება თემაზე – “მარტოობის ფენომენის მხატვრული ასპექტები გალაკტიონის

           პოეზიაში”

           კონფერენციის დასახელება: გალაკტიონ ტაბიძის სამწერლო ასპარეზზე   გამოსვლის 100 წლისთავისადმი

           მიძღვნილი  სამეცნიერო კონფერენცია

           ჩატარების ადგილი: ბსუ

           ჩატარების თარიღი: 12.12.2008 წ.

უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
 1. სწავლება-სწავლის და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012 წ.
 2. ტრენინგი ტრენერებისთვის ასოციაცია: სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“. 20 სთ. 2010 წ. 
 3. უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები. ბსუ. 2009 წ.
 4. ინტერაქტიური სწავლების მეთოდები. ,,დევნილ პედაგოგთა ლიგა" (სერტიფიკატი N105). ბათუმი, 2009 წ. 
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

განათლება


დარგი:

ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი - 12:00-14:00

სამშაბათი - 12:00-14:00

ოთხშაბათი - 12:00-14:00


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა