მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: გული შერვაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ი. ჯინჭარაძის ქ. 14. ბ. 2
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 09.05.1948
ტელეფონი: 577145425, 597871569
ელ-ფოსტა: Gulishervashidse @ mail. ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- განათლების ფილოსოფია;

- ხელოვნებისა და ადამიანის  ურთიერთობის პრობლემა;

- ექსისტენციალიზმი;

- ეთიკა, ესთეტიკა, კულტურის  თეორია;

- ფილოსოფიის ისტორია.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სრული პროფესორი (16.09.2013-16.09.2016)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი,ისტორიკოსი, ქართული ენის, ლიტერატურის, ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 29. 06. 1970
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგი, ისტორიკოსი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: NIII458256
გაცემის თარიღი: 1971 წლის 21 დეკემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეთიკა , ესთეტიკა , კულტურის თეორია . ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ ხელოვნება და ახალი ადამიანის ფორმირების პრობლემა“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24 .11. 1988;
განათლების მიმართულება, დარგი: „ ხელოვნმიმართულებათაშორისო, (ფილოსოფია)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: Ф С № 009717
გაცემის თარიღი: 28 ივნისი 1989 წ; მოსკოვი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: უმაღლესი საატესტაციო კომისია;
სამუშაო გამოცდილება:
1.2013 წლის 16 სექტემბრიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
2. 2011-2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
3.2010 წლიდან - კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე, ჰუმანიტარულ-მეცნიერებათა მიმართულებით;
4.2009-2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და .მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფილოსოფიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი; ფაკულტეტის სადოქტორო დისერტაციების დაცვის საბჭოს  თავჯდომარის მოადგილე.  
5.2009 – 2004  ფილოსოფიის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი; 
6.2007 – 2004  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კონტროლის განყოფილების უფროსი;
7.2001-2003   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური დაცვის , შრომის და დასაქმების მინისტრი: 
8. 2004 -1994  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;  
9.1996 -1989  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ფილოსოფიის კათედრის დოცენტი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი; 
10.1989 – 1981  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ფილოსოფიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი; 
11.1981 – 1979 საქართველოს კპ ბათუმის  საქალაქო კომიტეტის ინსტრუქტორი; 
12.1979 – 1977 აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის სწავლული მდივანი; 
13.1977 – 1971  კადრების განყოფილების უფროსი ტყავ-ფეხსაცმელების საწარმოო გაერთიანებაში. 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.დიალოგი როგორც კომუნიკაციის საშუალება, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი, 2013, გვ.31-34.

2.სისტემური აზროვნება:სწავლა, სწავლება, უკუკავშირი. მეორე საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია,  ბათუმი,2012.

3.ინტერკულტურული განათლების რელიგიურ-ფილოსოფიური ასპექტები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ჩვენი სულიერების ბალავარი, გამომცემლობა ‘’უნივერსალი’’, თბილისი, 2012.  გვ.143-149. ISSN1987-5916.

4.სასწავლო დისკუსიის როლი დიალოგის კულტურის ფორმირებაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო  სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი,2012, ISSN: 2296-030X.

5. Derangement of the Past or Motion tovards Freedom and Respectable Co_Existence. INTERNATIONAL SOCIETY FOR HISTORY DIDAQTICS, CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL, KAZAN, 2012.

6. САМОЕ просветительное Образование. Благоевград- Батуми  ,  2011  стр. 291-294.ISSN 1987-5827.

7. საქართველოს განათლების პოლიტიკის  თანამედროვე ასპექტები. საქართველო-დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წელი: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები. ბათუმი, 3-4 ივნისი, 2011.

8. ადამიანი წიგნის სამყაროში.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, “ბიბლიოთეკა-მომავალი თაობის განათლების კერა”, ბათუმი, 2011. გვ.147-152.   ISBN 978- 9941- 412- 66 -0.

9. რელიგიათა დიალოგის ახალი შესაძლებლობანი და გამოწვევები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ჩვენი სულიერების ბალავარი. გამ. „უნივერსალი“,თბილისი,2011. გვ. 205-210. ISSN  1987-5916.                                
10. Гуманитарное  образование:  проблемы и перспективы.   Балканистический Форум  Година XIX ю    2010,  Изд.»НЕОФИТ РИЛСКИ»-БЛАГОЕВГРАД.   ISSN 1310-3970  

11. განათლების ფილოსოფია:  თანამედროვე ინოვაციური გამოწვევები , ჟურნალი  “მეცნიერება და ცხოვრება”, # 2, ISSN 1987-9377.  თბილისი, 2010.  

12. რელიგიური განათლების ღირებულებითი ასპექტი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, II. Gგამ. “უნივერსალი”, თბილისი, 2010.   ISSN 1987-5916  

13. ცნობიერება, როგორც ურთიერთგაგების და თანაარსებობის საფუძველი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010.  ISBN 978-9941-0-2985-1

14.ჩვენი მომავალი მხოლოდ ერთობაშია. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მონაწილეობით აფხაზთა საყოველთაო ფორუმი,  ბათუმი, 2010. დეკემბერი.

15. განათლების ფილოსოფია: განაზრებანი პროგრამისათვის “ფილოსოფია ბავშვებს”. ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია –“ფილოსოფია და თანამედროვეობა”,  ბათუმი 2010.  ნოემბერი.

16.სოლომონ დოდაშვილის განათლების ფილოსოფია. განათლების ფაკულტეტის კრებული, ბათუმი, 2010.

17. უდაბნო: მარტოსულობა თუ ერთიანობისაკენ სვლა?  საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი, 2010.

18. .„საეკლესიო გალობისა და მუსიკის კათარზისული ფუნქცია“, გამ.„საქართველოს  საპატრიარქოს  წმ.    ტბელ აბუსერისძის სახ. უნივერსიტეტი“; ISBN, 978-9941-0-1343-0    2009 წ.

19. „შესავალი განათლების ფილოსოფიაში“, გამ. „შოთა რუსთაველის   სახ.  უნივერსიტეტი.  /სახელმძღვანელო/ , 2009 წ. 

20. „დიალოგის ფილოსოფიის  არსისა  და   მნიშვნელობის  თანამედროვე  გაგებისათვის“, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის სამეც. კონფ. „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ ISSN 1987-5916.  გამომც. ბსუ, 2009 წ.  

21. „ანრი ბერგსონი სულის ფილოსოფიის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების შესახებ“ შრ. კრ. სიცოცხლის ფილოსოფია: პრობლემები და პერსპექტივები; გამ.“ნეკერი“,   ISBN 978-9941-404066-5. თბ. 2009 წ. 

22. „სიორენ კირკეგორის ექსისტენციალური არჩევანი“ ,  შრომები XIII, ISSN 1987-5398. გამ. რსუ,  2009 წ. 

23.„თანამედროვე ესთეტიკის კატეგორიალური აპარატის განვითარების სპეციფიკა“ სოც. მეც. დეპარტამენტის შრომების კრ. II,  გამომ. „შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი“,  ISSN 1987-7654  2009 წ. 

24. „განათლების ფილოსოფიის საკითხები ჯონ დიუის ნააზრევში“, რსუ შრომების  XI; გამ. „შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-7678. 2009 წ. 

25. “მსოფლიო  საზოგადოების იდეა ნიკლას ლუმანის  სოციოლოგიაში“, 2009 წ.  ჟურნალი 

„ეთნოპოლიტიკა’’ 3, თბ.  ISSN 1512-4665.

26.“განათლების ფილოსოფია. პრობლემები, პერსპექტივები“, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:.  ჰუმანიტარული მეცნიერებები  ინფორმაციულ საზოგადოებაში  გამომცემლობა. რსუ ,  ბათუმი, გვ. 271- 275.     ISSN 1987-7625.

27. Философия  как  образ  жизни  и  способ  мышления, 2009, - Историко-филол. Изыскания  VI;  Изд.  «Государ. Унив. Ш. Руставели» , ISSN 1512-3162.

28. “კომუნიკაციის პრობლემა საგანმანათლებლო   სივრცეში“.   ფილოსოფოსთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია,  2009 წ.  20 ნოემბერი,

29. ჟან პოლ სარტრი ცხოვრების საზრისის შესახებ“   კრ. „ფილოსოფია,დიალექტიკა, ლოგიკა“, ISBN 978-9941-10-070, 3 გამ. „მერიდიანი“, თბ. 2008 წ.

30.  განათლების ფილოსოფიის განვითარების ზოგიერთი საკითხისათვის“,  2008 წ. სოც. მეც. დეპარტამენტის შრომების კრ. I,  გამომ. „შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი“,  ISBN 1987-5835

31..ქრისტიანული საკულტო არქიტექტურის ესთეტიკის ზოგიერთი საკითხისათვის“,  2008 წ.  გამ. „საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის  სახ. უნივერსიტეტი“; ISBN, 978-9941-0-0851-1. 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.   მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია ‘’განათლება და ინოვაცია’’, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, 2012, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

2.   საერთაშორისო კონფერენცია  ‘’სასწავლო დისკუსიის როლი დიალოგის კულტურის ფორმირებაში’’, ქუთაისი, 2012.

3.   განათლების მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2012, მოხსენება თემაზე ‘’სისტემური აზროვნება: სწავლა, სწავლება, უკუკავშირი’’

4.   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში- ოცდამეერთე საუკუნის გამოწვევები,თემა: ‘’რეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე’’.თბილისი, 2011. 9- 10 12.

5.   Вторая международная конференсия  Идеал образованности и сели образования  2010 1-38

6.   თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება-2009“, მოხსენება      თემაზე: „მსოფლიო საზოგადოების იდეა ნიკლას ლუმანის სოციოლოგიაში“, 2009 წ. 22 მაისი.

7.  საერთაშორისო კონფერენცია  „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, მოხსენება თემაზე: „განათლების ფილოსოფია: პრობლემები,პერსპექტივები“, 2009 წ. 29-30 მაისი.  

8.   საერთაშორისო კონფერენცია, მიძღვნილი პროფესორ დავით ხახუტაიშვილის დაბადების 85    წლისთავისადმი მოხსენება თემაზე:  „დ. ხახუტაიშვილის  „უფლისციხე“ - ქართული კარ-მიდამოს     ესთეტიკის ერთი უმნიშვნელოვანესი  ელემენტის შესახებ“’ 2009 წ. 20-21 თებერვალი.

9.   საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, მოხსენება თემაზე: „საეკლესიო გალობისა და მუსიკის კათარზისული ფუნქცია“, 2009 წ. მაისი.

10.   საერთაშორისო კონფერენცია  „ტბელობა“, მოხსენება  „ქრისტიანული საკულტო არქიტექტურის ზოგიერთი საკითხისათვის“, 2008 წ. ნოემბერი  

11.   სტამბულის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: „ დემოკრატია და გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები“. მოხსენება: „დემოკრატიისა და თავისუფლების პრობლემები საქართველოში“, 2007 წ. 14-20 ივნისი   


ეროვნული:
 1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი. მოხსენება თემაზე:’’დიალოგი როგორც კომუნიკაციის საშუალება’’, ქუთაისი, 2013.
 2. რესპუბლიკური კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი ‘’ჩვენი სულიერების ბალავარი’’. მოხსენება თემაზე: ‘’ინტერკულტურული განათლების რელიგიურ-ფილოსოფიური ასპექტები’’. ბათუმი. 2012.    
 3. საქართველო-დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წელი: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები. ბათუმი, 3-4 ივნისი, 2011  „საქართველოს განათლების პოლიტიკის  თანამედროვე ასპექტები“. 
 4. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ჩვენი სულიერების ბალავარი.   გამ. .„უნივერსალი“, თბილისი,2011. „რელიგიათა დიალოგის ახალი შესაძლებლობანი და გამოწვევები“.  
 5. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, “ბიბლიოთეკა-მომავალი თაობის განათლების კერა”, 2011.   „ ადამიანი წიგნის სამყაროში“.      
 6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, მოხსენება თემაზე: “რელიგიური განათლების ღირებულებითი ასპექტი”. ბათუმი, 2010.     
 7. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია “იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები”, მოხსენება თემაზე: “ცნობიერება, როგორც ურთიერთგაგების და თანაარსებობის საფუძველი”.   ბათუმი 2010. 26 ნოემბერი
 8. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, “ბიბლიოთეკა-მომავალი თაობის განათლების კერა”, მოხსენება თემაზე: „ადამიანი წიგნის სამყაროში”. ბათუმი, 2010. 20 მაისი.
 9. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მონაწილეობით აფხაზთა საყოველთაო ფორუმი, მოხსენება თემაზე: “ჩვენი მომავალი მხოლოდ ერთობაშია”.  ბათუმი,  2010. 26 დეკემბერი.
 10. 8.სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ მოხსენება თემაზე“ „დიალოგის ფილოსოფიის არსისა  და მნიშვნელობის თანამედროვე გაგებისათვის“, 2009 წ. 22-24 აპრილი  
 11. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის     პროფესორ მასწავლებელთა  სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება თემაზე: „ შიდა ქართლის  საკულტო არქიტექტურის  ესთეტიკა“, 2009 წ. 25 მაისი.
 12. სამეცნიერო კონფერენცია -  სიცოცხლის  ფილოსოფია:   „პრობლემები   და  პერსპექტივები“  მოხსენება თემაზე:  „ანრი ბერგსონი სულის  ფილოსოფიის   უმნიშვნელოვანესი  პრობლემების  შესახებ“,     2008 წ. 13 ივნისი.  
 13. სავლე  წერეთლის   დაბადებიდან  100  წლისთავისადმი  მიძღვნილი  კონფერენცია. მოხსენება: ჟან პოლ სარტრი ცხოვრების საზრისის შესახებ“ 2007 წ. 23 აპრილი.
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული,    ფრანგული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word

სტაჟირება, ტრენინგები:

· 2012-აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო სიგელი-ქართველებისა დააფხაზების  ურთიერთობისა და ნდობის აღდგენის საქმეში აქტიური მონაწილეობისათვის;

· 2012- საჯარო სკოლის დირექტორის შეფასების ექსპერტის უნარ-ჩვევები-სერტიფიკატი, USAID-ის განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში;

· 2012 - სწავლებასწავლისა დაშეფასების მეთოდები უმაღლეს დაწესებულებაში- სერტიფიკატი;

· 2011–Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate –“Some practical aspects of use e-learning methods”

· 2011–Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate- “Introduction to e-learning methods and technology”

· 2011 –Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate - “Introduction to outcomes-based curriculum development”

· 2012 –Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate-“Assessment and Teaching at University”

· 2012- Certificate of Membership- “International Reading Association”, membership number-1112711

· 2011-   ინგლისური ენის დამწყები კურსის სერტიფიკატი A- 1# 0005

·  2011- განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობისათვის  -სერტიფიკატი USAID-ის განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში;

·  2010 წ. - ტრენინგი  სოციალურ მუშაკთა საერტიფიკატო პროგრამის დანერგვა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა 4 ტრენინგი, მათ შორის 2 უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით; სოციალური სამუშაოს განათლების რეგიონალიზაციის პროექტის განხორციელების ფორმატში.  

· 2010 წ.- 75 საათიანი ტრენინგი ტრენერებისათვის. ასოციაცია „სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“ -სერტფიკატი RWCT/0015  

· 2010 წ. - ტრენინგი: პროგრამების თვითშეფასებიოს კრიტერიუმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გერმანელი ექსპერტების მონაწილეობით.

· 2009  წ.- ტრენინგი: ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხები უმაღლეს საგანმანათლებლო  დაწესებულებებში გერმანელი ექსპერტების მონაწილეობით.

·  2007 წ.- Certifikat  of  Attendance, 2 nd  Istanbul Conference on Democracy  and Global Sekuri.

·  2005 წ.- არჩეული ვარ აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად.

· 2005 წ. - აპრობაცია გაიარა სადოქტორო დისერტაციამ „გაუცხოების პრობლემა ჟან პოლ სარტრის ფილოსოფიაში“.

·  2003  წ. - European Epilepsy  Academy CERIFICATE  This  is  to certify that,  supported  in organizing  the  courseon  “Main  principles  and  standards  of  management  of  epileptic  patients  in   primary  health  care”.

·  2002 წ. - არჩეული ვარ საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. 

·  2002 წ. - ტრენინგი აშშ-ი  სირაკუზის  უნივერსიტეტის კონფლიქტების მოგვარების ცენტრში;  აშშ-ის საერთაშორისო განათლების ცენტრში;   აშშ-ის ახალგაზრდობის სახელმწიფო     დეპარტამენტში. 

· 2002 წ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და წარმოების ორგანიზაციების სამეცნიერო-სასწავლო ინსტიტუტის სამეცნიერო- მეთოდური საბჭოს თავჯდომარე, სამეცნიერო-პედაგოგიური საბჭოს წევრი.

·  2001 წ. - ღირსების ორდენით დაჯილდოება,  № 04588. 

გრანტები:

ევროკავშირის საერთაშორისო გრანტი - 144562 – TEMPUS -2008 – UK –JPCR .

ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება. პროგრამა ითვალისწინებს 2011 წლიდან შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე სოციალურ მუშაობაში სერტიფიცირებული პროგრამის ჩამოყალიბებას. 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
განათლებისფილოსოფია;
ხელოვნებისა და ადამიანის ურთიერთობის პრობლემა;
ექსისტენციალიზმი;
ეთიკა,   ესთეტიკა,   კულტურის  თეორია;
ფილოსოფიის ისტორია.

დარგი:

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგი, ისტორიკოსი.

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. შესავალი ფილოსოფიაში - დაწყებითი განათლება, I კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);

2. შესავალი ფილოსოფიაში - ეკოლოგია, ქიმია, გეოგრაფია, I კურსი, I სემესტრი (15 (30) სთ - ლექცია, 15 (45) სთ - ჯგ. მუშ.);

3. შესავალი ფილოსოფიაში - მათემატიკა, კომპიუტინგი, ფიზიკა, ასტრონომია, I კურსი, I სემესტრი (15 (30) სთ - ლექცია, 15 (45 სთ - ჯგ. მუშ.);

4. ახალი დროის ფილოსოფია - ფილოსოფია, I კურსი, I სემესტრი (30 სთ - ჯგ. მუშ.);

5. ეთიკისა და ესთეტიკის საფუძვლები - დაწყებითი განათლება, IV კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 30 სთ - ჯგ. მუშ.);

6. განათლების ფილოსოფია - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);

7. განათლების ფილოსოფია - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, I  სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);

8. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი (2 სტუდენტი, 40 სთ).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი -15:00 – 17:00
ოთხშაბათი - 16:00 – 18:00

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №53).

   


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა