მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნატო შეროზია
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.4. ბინა 27
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 01.02.1966
ტელეფონი: 877 17 37 07
ელ-ფოსტა: sherozia1966@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სოციალური პედაგოგიკა;
განათლებისა და სწავლების თეორია;
აღზრდის თეორია.
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასისტენტ პროფესორი 15.09.2009-15.09.2013

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დაწყებითი კლასების მასწავლებლი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 01.09.87
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: –ჰბ№065413
გაცემის თარიღი: 1987 წლის 1 სექტემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმ¬წიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: ნიკო ცხვედაძის ცხოვრება, საზოგადოებრივ-პედაგოგიური მოღვაწეობა და პედაგოგიური იდეები”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 23.06.1992
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 068780
გაცემის თარიღი: 1992 წლის 9ოქტომბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ВАК
სამუშაო გამოცდილება:

2010–დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტის, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი;

2013  საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (GPR).  “ დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება“, აჭარის კოორდინატორი. მხარდამჭერი აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო;

2010–2012  პროფესიული საგანმანათლებლო ცენტრი „NEO”-ს დირექტორი.  2012 წლიდან საერთაშორისო მკითხველთა ასოციაციის წევრი;

2011-2012 პროექტი: „ ახალი ინიციატივა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში“. რეაბილიტაციის ცენტრის ტრენერი- საჯარო-ლექცია დებატების ჩატარება. პროექტის დონორი ”ევროკავშირი”.  

                        2010– 1012 – ბათუმის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი, შშმპ დღის  ცენტრი,                                   სპეციალური პედაგოგი;

2007–2010 დემოკრატიის ინსტიტუტი: პროექტი ”აჭარის რეგიონში არასამთავრობო ორგანიზაციების პოტენციალის, რესურსებისა და შესაძლებლობების განვითარება”. ბათუმის სასწავლო ცენტრის კურატორი. პროექტის დონორი ”ევროკავშირი”;                                     

  2006–2007     პროექტი: ”არასრულწლოვანთა ადვოკატირების და განვითარების დახვეწა და      გაფართოება აჭარის რეგიონში” პედაგოგი. პროექტის დონორი ”ევროკავშირი”;   

2006–2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის  უფროსი მასწავლებელი;

1995-1996      შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკათა კათედრაზე  მოწვეული პედაგოგი საათობრივი ანაზღაურების წესით პედაგოგიური ციკლის დისციპლინათა წასაკითხად;                     

1992–2006 ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური კოლეჯის Pპედაგოგიკის მასწავლებელი;

1987-1991  ქ. ბათუმის ადლიის საშუალო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1. „ქცევის სტრატეგიები კონფლიქტურ სიტუაციებში“ - საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“. №2(8) თბილისი,  2013წ.  ISSN 1987-9377
 2. წერის სტრატეგიები- საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“ №1(7)  „გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში“(საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები) სპეციალური გამოშვება.  თბილისი,  2013წ.   ISSN 1987-9377
 3. ნატო შეროზია, მარინე გურგენიძე- „დისკუსია სწავლების ინტერაქტიული მეთოდი“ საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ №22 , თბილისი,2013წ. ISSN 1512-2530
 4. ლია მენთეშაშვილი, ნატო შეროზია- „მე-19 საუკუნის ქართველ განმანათლებელთა პედაგოგიური შეხედულებები“ თბილისი, 2013წ.  ISBN 978-9941-424-98-4
 5. ხათუნა ქათამაძე, ნატო შეროზია-„მშობლები-საუკეთესო გადაწყვეტილება შეზღუდული შასაძლებლობების მქონე ბავშვთა განვითარებასა და ინტეგრაციისათვის“- საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო  ჟურნალი „ინტელექტუალი“ №19  თბილისი, 2012წ . ISSN 1512-2530
 6. „თანამედროვე პედაგოგიური პრობლემების გამოძახილი ი. ჭავჭავაძის შემოქმედებაში“-  საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო  ჟურნალი „ინტელექტუალი“ №20   თბილისი, 2012წ .    ISSN 1512-2530
 7. ხათუნა ქათამაძე, ნატო შეროზია-„ ბარიერები, რომლებსაც სპეციელური საჭიროების მქონე ბავშვების მშობლები აწყდებიან და რაც უარყოფითად აისახება ბავშვების განვითარებასა და მათ მონაწილეობაზე      საგანმანათლებლო და  საზოგადოებრივ აქტივობებში“. “სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“.  III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.  შრომები. ქუთაისი, 2012 წ.ISSN 2298-030X
 1. მარინე გურგენიძე, ნატო შეროზია- „სწავლებისა და აღზრდის პროცესის თავისებურებები ქცევის სხვადასხვა ტიპის ბავშვებში“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია “განათლება და ინოვაცია“. შრომები, გორი, 2012 წ.  
 2. ნიკო ცხვედაძე ეროვნული სკოლისა და სახალხო განათლების სისტემის შექმნის შესახებ.- საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“№1(3)     თბილისი,  2011 წ.    ISSN 1987-9377
 3. როგორ ავაცილოთ მოზარდი დანაშაულის ჩადენას -  - საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“ №2(4). თბილისი, 2011 წ.  ISSN 1987-9377
 4. „არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ჩადენის გამომწვევი მიზეზები“ გელათის მეცნიერებათა აკადემია. „გელათი 2010“, „ახალი მსოფლიო და ჩვენ“ (თეზისები). თბილისი, 2010წ.  ISBN 978-9941-17-177-2
 5. „კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა) შრომები, №16.  ბათუმი, 2010 წ.  ISSN1987-5282
 6. ნატო შეროზია, გენადი გელაძე- „შემობრუნება სიკეთისკენ ანუ სიყვარულით გავასწოროთ ერთმანეთის შეცდომა-შეცოდებანი“. ბათუმი, 2008
 7. გენადი გელაძე, ნატო შეროზია-`პატიმრობიდან განთავისუფლებული მოზარდების სარიაბილიტაციო პროგრამა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სანკტ-პეტერბურგის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი V  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო    უნივერსიტეტი” ბათუმი, 2008 წ.
 1. ბავშვისადმი არაღირსეული მოპყრობა”. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის          პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის  მეორე ერთობლივი საერთაშორისო- სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, ქუთაისი- თბილისი, 2008 წ.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
 1. წერის სტრატეგიები - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი  „გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე  საუკუნეში“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია   (თბილისი)    7 მაისი, 2013   
 2. „ნიკო ცხვედაძე- ბათუმის ქართული სკოლის დამხმარე და დიდი მოამაგე“       ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო        ცენტრის ნიკო ბერძენიშვილის ჰუმანიტარულ და სოციალურ       მეცნიერებათა მიმართულების  ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება, ქალაქ ბათუმის მერია. „ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“, მესამე  საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია,  (ბათუმი),  7-8 სექტემბერი, 2012;
 3. ხათუნა ქათამაძე, ნატო შეროზია-„ ბარიერები, რომლებსაც სპეციელური საჭიროების მქონე ბავშვების მშობლები აწყდებიან და რაც უარყოფითად აისახება ბავშვების განვითარებასა და მათ მონაწილეობაზე      საგანმანათლებლო და  საზოგადოებრივ აქტივობებში“.  სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“.  III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია   (ქუთაისი ),  2-3 ივნისი, 2012;
 4. წარმატებული მასწავლებელი- ეფექტური სკოლის წინაპირობა.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტატი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ზამან უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტი“. II საერთაშორისო კონფერენცია (საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთი-კამბოჯა) ბათუმი   21-23 სექტემბერი , 2012;
 5. მარინე გურგენიძე, ნატო შეროზია-„სწავლებისა და აღზრდის პროცესის თავისებურებები ქცევის სხვადასხვა ტიპის ბავშვებში“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და ინოვაცია“ (გორი), 16-18 ნოემბერი, 2012;
 6. წერის სტრატეგიები“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.“სწავლების თანამედროვე მეთოდები“, სამეცნიერო კონფერენცია ,(ბათუმი), 24 აპრილი, 2012;
 7. „ოჯახის, სკოლისა და საზოგადოების როლი დამნაშავე მოზარდთა პრობლემების გადაჭრისათვის“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში-XXI საუკუნის გამოწვევები“. (თბილისი),9-10 დეკემბერი, 2011;
 8. „არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ჩადენის გამომწვევი მიზეზები“ გელათის მეცნიერებათა აკადემია.ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „გელათი 2010“, „ახალი მსოფლიო და ჩვენ“ (თბილისი) 2010;
 9. ბავშვთა და მოზარდთა ძალადობა-პრობლემის გადაწყვეტის ძიების გზები” გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში. საერთაშორისო კონფერენცია (თბილისი), ქორთიარდ მერიოტი, 27-28 თებერვალი, 2008;
 10. ბავშვისადმი არაღირსეული მოპყრობა. ბულინგი” აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი მეორე  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  (ქუთაისი), 27 დეკემბერი, 2008.

ეროვნული:
 1. სკოლისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობის კლუბის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. “სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“( ბათუმი)   13 დეკემბერი,  2012;
 2. ”კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო  კონფერენცია  (ბათუმი), 29 -30 მარტი, 2010;
უცხო ენების ცოდნა:

1. ქართული ენა – მშობლიური
2. რუსული ენა – თავისუფლად
3. გერმანული ენა: წერა–კითხვა/თარგმნა – ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Windows XP, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power
Point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. 2012 წ.–საქართველოსჯანდაცვის სამინისტროს, UNICEF, USAID –ის ფინანსური მხარდაჭერით ბავშვზე ზრუნვის სისტემისა და მომსახურების გაძლიერების  მიზნით დაგეგმილი სატრეინინგო მოდულები – შეფასება, ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმის  შედგენა,რთული ქცევის მართვა, ძალადობა  ბავშვთა მიმართ;

2. 2012წ. 22,23,24 ივნისი- მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა. „კლასის მართვის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები“ კრედიტების რაოდენობა -1. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი;

3. 2012წ -„სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“. კრედიტების რაოდენობა-2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

4. 2011წ. 29 სექტემბერი-3 ოქტომბერი - „განათლების ადმინისტრირება“ (განათლების პოლიტიკა; ორგანიზაციული ლიდერობა განათლებაში;მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში; კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია; სწავლების მეთოდები; ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში; პრაქტიკული კვლევა განათლებაში; განათლება მრავალფეროვან გარემოში.) კრედიტების რაოდენობა-5.

5. 2011-2012  "შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  ბავშვთა დღის ცენტრების   მომსახურების საფუძვლები"–საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს, UNICEF, USAID –ის ფინანსური  მხარდაჭერით ბავშვზე ზრუნვის სისტემისა და მომსახურების გაძლიერების მიზნით დაგეგმილი სატრეინინგო მოდულები – შეფასება, ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმის შედგენა, რთული ქცევის მართვა, ძალადობა ბავშვთა მიმართ;

7. 07.07.2008-11.07.2008 (ბათუმი) “კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვები და მათი  ოჯახები”. ორგანიზებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF), ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს (MATRA/KAP); ციხის საერთაშორისო      რეფორმის (PRI) და ბავშვთა სამართლის ცენტრის (CLC) მხარდაჭერით, სერტიფიკატი-ხელმოწერილი: ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI)-ის რეგიონალური დირექტორი;

8. 27.02.2008-28.02.2008 (თბილისი) `ბავშვთა და მოზარდთა ძალადობა-პრობლემის გადაწყვეტის გზების ძიება სერტიფიკატი-ხელმოწერილი: ”გლობალური        ინიციატივა ფსიქიატრიაში”-ს დირექტორი  

9. 07.10.2006.–08.10.2006. (ბათუმი) ”ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები და ხერხები, განათლების ფსიქოლოგია” სერტიფიკატი-ხელმოწერილი:”განათლება და სამყარო”-ს კავშირის თავმჯდომარე;

10. 15.12.2007-21.12.2007 (ბათუმი) კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვები და მათ ოჯახები”. ორგანიზებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF), ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს (MATRA/KAP); ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI) და ბავშვთა სამართლის ცენტრის (CLC) მხარდაჭერით, სერტიფიკატი-ხელმოწერილი: ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI)-ის რეგიონალური დირექტორი.

გრანტები:

1. საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (GPR). დაწყებითი კლასების მას­წავ­ლებელთა პროფესიული განვითარება“, აჭარის  კოორდინატორი. მხარდამჭერი აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების   სააგენტო. (2013 წ.);

2. პროექტი: „ახალი ინიციატივა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში“. რეაბილიტა­ციის ცენტრის ტრენერი - საჯარო-ლექცია დებატების ჩატარება. პროექტის დონორი ”ევროკავშირი”. (2011-2012  წ.);

3.  ბათუმის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი, შშმპ დღის ცენტრი, სპეციალური პედაგოგი. (2010– 1012 წ.);    

4. დემოკრატიის ინსტიტუტი: პროექტი ”აჭარის რეგიონში არასამთავრობო ორ­გა­­­­­ნი­ზაცი­ების პოტენციალის, რესურსებისა და შესაძლებლობების განვითარება”. ბათუ­მის სასწავლო ცენტრის მენეჯერი. პროექტის დონორი ”ევროკავშირი“. (2007–2010 წ.);

5. პროექტი: ”არასრულწლოვანთა ადვოკატირების და განვითარების დახვეწა და გა­ფა­რთოება აჭარის რეგიონში” პედაგოგი. პროექტის დონორი ”ევროკავშირი”. (2006–2007 წ.)  

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

განათლება


დარგი:

პედაგოგიკა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
 1. პედაგოგიკის ისტორია - დაწყებითი განათლება, III კურსი, I სემესტრი (30 სთ - ლექცია, 15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);
 2. პედაგოგიკის ისტორია - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., IV კურსი, I სემესტრი (15 (30) სთ - ლექცია, 15 (45) სთ - ჯგ. მუშ.);
 3. სოციალური პედაგოგიკა - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., III კურსი, II სემესტრი (15 (30) სთ - ლექცია, 15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);
 4. სამოქალაქო განათლების  მეთოდიკა - დაწყებითი განათლება, IVკურსი, I სემესტრი (30 სთ - ჯგ. მუშ.);
 5. სწავლებისა და განათლების თეორია - დაწყებითი განათლება, II კურსი, II სემესტრი (15  სთ - ჯგ. მუშ.);
 6. შესავალი პედაგოგოგიურ პროფესიაში - დაწყებითი განათლება, I კურსი, I სემესტრი ( 15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);
 7. პროფესიული და სასწავლო გარემო - დაწყებითი განათლება, IVკურსი, I სემესტრი (60 სთ - ჯგ. მუშ.);
 8. პრაქტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი - დაწყებითი განათლება, IVკურსი, I სემესტრი (15 სთ);
 9. პედაგოგიკა - საბაზო და საშ. სკოლის მას. სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);
 10. სწავლებისა და სწავლის პროცესის მართვა - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);
 11. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი (1 სტუდენტი, 20 სთ).
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ოთხშაბათი -13:00 – 15:00
პარასკევი   - 13:00 – 15:00

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №54 ).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა