მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნანი მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ჰ. აბაშიძის 71, ბინა №33 ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 20/02/1972
ტელეფონი: 877 14 10 56 2-32-86
ელ-ფოსტა: nanamamauladze@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სფერო: სწავლება-სწავლის თანამედროვე მიდგომები, ხალხური პედაგოგიკა

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი - 16.09.2013-16.09.2017

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფია -ისტორიის მასწავლებელი,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1994, 29 ივნისი.
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: წარჩინების დიპლომი au N 040380
გაცემის თარიღი: 1997წ. 18 თებერვალი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების აკადემიური დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ,,ეროვნული ტრადიციები, როგორც აღზრდის საშუალება” (აჭარაში დაცული ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალების მიხედვით)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 29 დეკემბერი, 2008 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკის თეორია და ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000039
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლიდან დღემდე - განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.

2008-2009 - განათლების ფაკულტეტის, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის
                      უფროსი მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით;
2006-2011 - სკოლა ,,ნიკე” -  ბუნებისმეტყველება-გეოგრაფიის მასწავლებელი;
2005-2008 - განათლების ფაკულტეტის, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის    
                     მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით;
2004-2005 - პედაგოგიკის კათედრის მასწავლებელი ძირითად შტატში;
2002-2004 - სკოლა ,,თაობა XXI” - ეკოლოგიის მასწავლებელი;
2000-2007 -  კანცელარიის გამგის მოადგილე;
1997-2000 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფლ უნივერსიტეტის ეკონომიკის
                      ფაკულტეტის მდივანი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. აღზრდის ხალხური ტრადიციები აჭარაში - გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, 2009 წ.  გრიფი - ISBN 978-9941-12-621-5 - მონოგრაფია.

2. «РОЛЬ ГРУЗИНСКИХ НАРОДНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» - НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ-  Часть  II -МОСКВА 2013 г.

3. ნ. მამულაძე,  ნ. მაკარაძე - სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნივერსიტეტი. მოხსენებათა თეზისები II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთი-კამბოჯა. ბათუმი, 21-23 სექტემბერი, 2012 წ.  გვ. 138-139;

4. ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე, მ. ქორიძე  - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერთაშორისო კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. შრომები. ქუთაისი, 2012 წ. გვ. 98-102.

Student independent work and meaning of organization – AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY. FACULTY OF PEDAGOGICS. III INTERNATIONAL SCIENTIFIC-METHODOLOGIGAL CONFERENCE. URGENT PROBLEMS OF TEACHING AND UPBRINGING. CONFERENCE PROCEEDING. ISSN: 2298-030X. KUTAISI. 2012.

5. Мамуладзе  Н. Тавдгиридзе Л.  Пути и средства адаптации будущих преподавателей с университетской жизнью -  Санкт-Петербургский государственный университет; Государственный университет Шота Руставели. ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. VIII. Санкт-Петербург 2012 Батуми

6. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ბუნებისმეტყველებაში და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ,,განათლება და ინოვაცია“. გორი,  2012 წელი;

7. ბავშვის გონებრივი აღზრდის ხალხური ტრადიციები - GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20) International Scientific Conference: "Education in the Era of Globalization - XXI Century Challenges''. Materials ISSN 1512-1801

8. ნანი მამულაძე, ლელა თავდგირიძე - ,,ეკონომიკური კულტურის აღზრდა“, ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრექტიკული კონფერენციის მასალები, 2011 წელი.

Nani Mamuladze, Lela Tavdgiridze - ,,Growing economikal culture’’- ECONOMICS END BUSINESS TRENDS AT THE MODERN STAGE, SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, CENTER FOR EKONOMIC EDUCATION AND DEVELOPMENT OF GEORGIA, Batumi, 2011.

9. ნანი მამულაძე, ნანა მაკარაძე -  ,,როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს წიგნები” (ტატიანა ვონტასა და ფანიკა ბალიჩის რეკომენდაციების მიხედვით) -  სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - ,ბიბლიოთეკა მომავალი თაობის განათლების კერა, ბათუმი 2011 წ.

10. აგროტურიზმი და მისი მნიშვნელობა მხაეთმცოდნეობაში. აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი 2011 წელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.

Agroturizm and its  importance in studying the peculiarities of the region. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara. TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi. 2011

11. სასწავლო  ექსკურსია, როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი სახე.  აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.  შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თურქეთი). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი-ტრაპიზონი. 2010 წელი. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.

Educational Excursion, As A Port of Tourism. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara, Black Sea Technical University (Turkey). TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi-Trabzon. 2010

12. Nani Mamuladze & Tinatin Kvachadze. Academic Wtiting teaching approachers for ELLs in High Schools in Georgia based upon quality assurance standarts throughout Europe. International Conference ,,Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies. Batumi,  2010.

13.  Traditions and Today’s World. SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKO. Innovative  Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and Linguistics. II. Blagoevgrad – Batumi 2011.   

Традиции и современность. Югозападный   университет им. Неофита Рыльского. Правно-исторический  факультет. Батумский Государственный Университет Шота Руставели. Факультет гуманитарных наук. Студиа «Антроро» . Инновационные аспекты исследования культуры, истории, литературы и лингвистики, стран Черноморского бассейна.  II. Благоевград-Батуми. 2011.                                                                                                                                                            

14. ,,უფროს-უმცროსობის პრობლემა ხალხურ პედაგო­გიკაში” -  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,  ჰუმანიტარული მეცნიერე­ბები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. ბათუმი. 2010 წ.

,,The Problem of Adulthood and Youth in Popular Pedagogy” - SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES. International Conference Proceedings – HUMANITIES IN  TSE  INFORMATION SOCIETY. II. BATUMI. 2010. 

15. ზნეობრივი აღზრდის ხალხურის ტრადი­ციები (აჭარაში დაცული ეთნოგრა­ფიული და ფოლკლო­რული მასალების მიხედვით). პერიოდული სამეც­ნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი” № 1 (33). თბილისი 2009. გრიფი - ISSN 1512-0333.

16. ქალთა შრომითი აღზრდის ხალხური ტრადიციები აჭარაში.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერსი­ტეტი, ფსიქოლო­გია, პედაგო­გიკა,  შრომები,  XII, ბათუმი 2009.

17. ჩვილ ბავშვთა ფიზიკური აღზრდის ხალხური ტრადიცი­ები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამი­ნისტ­რო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტი, ფსი­ქო­ლო­გია, პედაგო­გიკა,  შრომები,  XI. ბათუმი 2008. 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. «РОЛЬ ГРУЗИНСКИХ НАРОДНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» - IX Международной научно-практической конференция - »НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ» -  МОСКВА 2013 г.

2. Student Active Learning in Science, Final Conference, 29-30 August, 2012. Tbilisi, Georgia. ,,სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში’’. TEMPUS - ის პროექტ SALIS -ის დასკვნითი კონფერენცია, ჩატარების ადგილი - თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012 წლის 29-30 აგვისტო.

3. ნანი მამულაძე, ლალი ჟღენტი, კახა მახარაძე - კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ბუნებისმეტყველებაში და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება და ინოვაცია“. გორი, 18-19 ნოემბერი, 2012 წელი;

4. ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე -  სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნივერსიტეტი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 21-23 სექტემბერი, 2012 წ., გვ. 138-139.

5. ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე, მ. ქორიძე - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი 2012 წელი.

Student independent work and meaning of organization – AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY. FACULTY OF PEDAGOGICS. III INTERNATIONAL SCIENTIFIC-METHODOLOGIGAL CONFERENCE. URGENT PROBLEMS OF TEACHING AND UPBRINGING. CONFERENCE PROCEEDING. ISSN: 2298-030X. KUTAISI. 2012.

6. ბავშვის გონებრივი აღზრდის ხალხური ტრადიციები - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პედაგოგიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში - XXI საუკუნის გამოწვევები“. თბილისი, 9-10 დეკემბერი, 2011 წ.

7. ეკონომიკური კულტურის აღზრდა - ნანა მამულაძე, ლელა თავდგირიძე - ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, 24-25 სექტემბერი, 2011 წელი.

Growing economikal culture, Lela Tavdgiridze, Nana Mamuladze - ECONOMICS END BUSINESS TRENDS AT THE MODERN STAGE, SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, CENTER FOR EKONOMIC EDUCATION AND DEVELOPMENT OF GEORGIA, 24-25 september, Batumi, 2011.

8. აგროტურიზმი და მისი მნიშვნელობა მხაეთმცოდნეობაში. აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების  დეპარტამენტი.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი 2011 წელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 4-5 ივნისი.

Agroturizm and its  importance in studying the peculiarities of the region. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara. TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi. 2011               

10. Tinatin Kvachadze & Nani Mamuladze. Academic Wtiting teaching approachers for ELLs in High Schools in Georgia based upon quality assurance standarts throughout Europe. International Conference ,,Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies. Batumi, 28-29. 06. 2010;

11. სასწავლო ექსკურსია, როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი სახე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ბიზნესის სკოლის, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტისა და შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის (თურქეთი) I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი-ტრაპიზონი. 5-6 ივნისი, 2010 წელი;

Educational Excursion, As A Port of Tourism. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara, Black Sea Technical University (Turkey). TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi-Trabzon. 2010.

12. Traditions and Today’s World, International Conference, Innjvative Aspects of Study of the Black Sea Couhtries culture, History, Andropology, literature and Linguistics, Batumi, Georgia 1-3 july 2010.

13. უფროს-უმცროსობის პრობლემა ხალხურ პედაგოგიკაში - საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერე­ბები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. ბათუმი. 29-30 მაისი, 2009 წ.

,,The Problem of Adulthood and Youth in Popular Pedagogy” - SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES. International Conference Proceedings – HUMANITIES IN  TSE  INFORMATION SOCIETY. II. BATUMI. 2009.   


ეროვნული:
  1. ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე - ჯგუფური მუშაობის გამოყენების თავისებურებები სასწავლო პროცესში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები“. ბათუმი, 24. 04. 2012 წელი;
  2. ,,როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს წიგნები” (ტატიანა ვონტასა და ფანიკა ბალიჩის რეკომენდაციები). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.  ბათუმი, 20. 05. 2011 წელი; (თანამომხსენებელი  ნანა მაკარაძე);
  3.  ესთეტიკური აღზრდის ხალხური ტრადიციები აჭარაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 29-30. 03. 2010 წელი;
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური (ელემენტარული დონე).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, PowerPoint 

 

სტაჟირება, ტრენინგები:

 

 

 

1. ,,სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში’’. TEMPUS - ის პროექტის ფარგლებში. SALIS პროექტი, ჩატარების ადგილი - თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წლის 26-29 სექტემბერი.

2. სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. პროგრამის მოცულობა 2 კრედიტი (50 საათი)  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. 02-04 მარტი, 2012 წელი;

3.,,ინკლუზიური განათლება და საკლასო პრაქტიკა“ - საზაფხულო სასწავლო პროგრამა - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტი ,,ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“, 2011 წ.

4. განათლების მართვის პროექტი (USAID), ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“ 5 (ECTS) კრედიტი. 1. განათლების პოლიტიკა; 2. ორგანიზაციული ლიდერობა განათლებაში, 3.  მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში, 4. კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია, 5. სწავლების მეთოდები, 6. ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში, 7. პრაქტიკული კვლევა განათლებაში და 8. განათლება მრავალფეროვან გარემოში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29.08-03.09, 2011წ.

5. ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“. 7-კრედიტიანი (175 საათიანი)  პროგრამა ,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება“. ბათუმი, 2010 წლის იანვარი-მაისი (RWCT პროგრამის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისი დამადასტურებელი სერტიფიკატით. სერტიფიკატის გაცემის თარიღი - 25. 05. 2010 წ.);

6. აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ინგლისური ენის შესწავლის მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დამწყები საფეხური - 72 საათი. (01. 10. 2010 – 25. 12. 2010)

7. ,,ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში” - დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუ­ტი, 21.05.2009-24.05.2009.  (შესაბამისი სერთი­ფიკატით).

8. ,,უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის ახალი მეთოდები”.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (შესაბამისი სერთი­ფიკა­ტით), მარტი, 2009 წ.

9. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ­სიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფე­სიული განვი­თარების ცენტრი. საერ­თაშორისო პროგრამა ,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის” - კვალი­ფი­კაციის ასამაღლებელი  20 საათიანი ტრე­ნინგი ტრე­ნე­რებისათვის, ასოციაცია ,,სკოლა - ოჯა­ხი - საზოგადოება”, (შესაბამისი სერთიფიკატით). 2009 წ.

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

 

 

 

განათლება


დარგი:

 

 

 

პედაგოგიკა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. ბუნებისმეტყველების სწავლების მეთოდიკა - დაწყებითი განათლება, III კურსი, II სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 45 სთ - ჯგ. მუშ.);

2. აღზრდის თეორია - დაწყებითი განათლება, I კურსი, I სემესტრი (30 სთ - ლექცია, 30 (60) სთ - ჯგ. მუშ.);

3. პედაგოგიკა - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., III კურსი, I სემესტრი (30 (60) სთ - ჯგ. მუშ.);

4. სკოლათმცოდნეობა - დაწყებითი განათლება, I კურსი, II სემესტრი (30 (60) სთ - ჯგ. მუშ.);

5. პრაქტიკის მეთოდისტი ბუნებისმეტყველებაში - დაწყებითი განათლება, IV კურსი, I-II სემესტრი (15-15 სთ);

6. პრაქტიკა 1 (შესავალი პრაქტიკაში) - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, I სემესტრი (30 სთ);

7. პრაქტიკა 3 (პრაქტიკა კონკრეტული ფოკუსით) - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, I სემესტრი (30 სთ);

8. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი (1 სტუდენტი, 20 სთ).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ხუთშაბათი -11-13 სთ;
პარასკევი-11-13 სთ;

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №54 ).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა