მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: მადონა მიქელაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ჩაქვი, ბეჟანიძის ქ.№25
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 1970 წლის 19 აგვისტო
ტელეფონი: 577 141011
ელ-ფოსტა: madonamikeladze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სწავლების მეთოდიკა; სამოქალაქო განათლება
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი - 16.09.2013-16.09.2018
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი - 2013 წლის 16 სექტემბრიდან
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1996 წელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საგნის სწავლების მეთოდიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: უა №001144.
გაცემის თარიღი: 1997 წლის 1 მაისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: გერმანიის ისტორიის სწავლება ქართულ საშუალო სკოლებში 1918-1999 წლებში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 22. 05. 2003 წ. (სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის PD 13.00N1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება, ოქმი N13)
განათლების მიმართულება, დარგი: საგნის სწავლების მეთოდიკა (13.00.02)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: საგნის სწავლების მეთოდიკა (13.00.02)
გაცემის თარიღი: 2003 წლის სექტემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნვერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანი;

2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნვერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის პედაგოგიური დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2009 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის 16 სექტემბრამდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

2007–2009 წლები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2010–2011 წლები - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული მასწავლებელი;

2006–20013 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტსა და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტში საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;

2005–2006 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

2000–2005 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი

1999–2000 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის ასისტენტი

2003–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის ისტორიის მასწავლებელი

1998–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში

1993-1998 წლები - ჩაქვის №1 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
:

1. Микеладзе М., «Внедрение европейского опыта в сферу воспитания демократической гражданственности в Грузии», журнал «Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2012, ISSN 1512-3162;

2. გ.შერვაშიძე, მ.მიქელაძე, ,,რეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე“, GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20), ISSN 1512-1801;

3. ნინო ჩიქოვანი, მადონა მიქელაძე, ცირა ჩიკვაიძე, ბესო ლორთქიფანიძე, ,,როგორ ვიცხოვრეთ ერთად XX საუკუნეში საქართველოში“, დამხმარე სახელმძღვანელო (სასწავლო მასალების კრებული) ისტორიის ინტერაქტიული სწავლებისათვის, 2011, ISBN 978-9941-0-3633-0;

4. მ.მიქელაძე, ეროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბების პრობლემები თანამედროვე სკოლაში. ჩვენი სულიერების ბალავარი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცენლობა. 2009;

5. მ.მიქელაძე, სწავლება მულტიკულტურული ხედვით მრავალფეროვანი აქტივობების გამოყენებით. კრებული ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, რსუ, 2009;

6. მ.მიქელაძე, ,,ილუსტრაციების როლი მოსწავლეთა ინტერკულტურული ცნობიერების ჩამო–ყალიბებაში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა. XIV, ISSN, 2009, 1987-5282;

7. Микеладзе М.,, «Историческото образование в Грузия в съветский период». Журнал «Диалогът в историята, Списание за новости в обучението по история» издание на сдружението на преподавателите по история в България, № 22, 2009, ISSN 1311-7904;

8. Микеладзе М. Евроклио и проблемы исторического образования в Грузии. журнал «Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2009;

9. მ.მიქელაძე, К вопросу периодизации всемирной истории. журнал «Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2008, ISSN 1512-3162;

10. მ.მიქელაძე, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სკოლაში ისტორიის სწავლებისას. საისტორიო მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის შრომების კრებული. XVI-XVII. გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2008;
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო:

მ.მიქელაძე, გ.შერვაშიძე, Диалог культур: поэзия прежде всего, მესამე საერთაშორისო კონგრესი ბულგარისტიკაში, ბულგარეთი, სოფია, კლიმენტ ოხრიდსკის სახელობის სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 23–26 მაისი;
Микеладзе М., Шервашидзе Г., История: Разрушение прошлого или путь к свободе и достойному сосуществованию, Annual Conference of the International Society for History Didactics Cultural and religious diversity and the implications for history education , Russia, Kazan, 25-27 Juni 2012;
მ.მიქელაძე, გ.შერვაშიძე, რეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში – XXI საუკუნის გამოწვევები, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წლის 9–10 დეკემბერი;
მ.მიქელაძე, Роль исторического образования в формировании гражданского общества в Грузии, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის სწავლების ინოვაციური ასპექტები, საქართველო, ბათუმი, 2010 წლის 1–3 ივლისი;
მ.მიქელაძე, ისტორიის როლი მოსწავლეთა ინტერკულტურული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, საქართველო, ბათუმი, 2009 წლის 29–30 მაისი;
Микеладзе М., Путкарадзе Т., Болгарская деревня глазами грузинского историка, международная конференция: Болгарский язык в славянском и неславянском контексте. Венгрия, Сегед. 28-29 мая 2009 год;
М.Микеладзе, Образование и религия: проблемы их взаимоотношений в современной Грузии. Международная конференция: Национальные традиции и Евроинтеграция. Болгария, Софииский университет им.Климент Охридски. 23-25 октября 2008 года;


ეროვნული:

მ. მიქელაძე, ეროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბების პრობლემები თანამედროვე სკოლაში. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია: ჩვენი სულიერების ბალავარი. ბათუმი, რსუ., 2009;
მ. მიქელაძე, ევროინტეგრაცია და საისტორიო განათლება საქარველოში, ლიტერატურაში. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, რსუ., 2009;
მიქელაძე, მედეას სახე გერმანულ ლიტერატურაში. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, რსუ., 2008;

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით), გერმანული (კარგად) , რუსული (კარგად).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:

ევროკლიოსა და იმსას ვორქშოფი თემაზე: როგორ ვასწავლოთ საერთო წარსული მულტიეთნიკურ საზოგადოებაში, 2013 წლის 13–14 ივლისი;
შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების მეორე რეგიონული სემინარი ,,გაზიარებული ისტორია – კულტურათაშორისი დიალოგი“, 2013 წლის 22–22 აპრილი;
ტალინის უნივერსიტეტის აკადემიური კურსები თემაზე: ,,სწავლება და შეფასება უნივერსიტეტში“,ბათუმი, საქართველო, 2012 წლის 30 ივლისი;
მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“, 2 კრ–50 საათი, 2012 წლის ივლისი;
მრგვალი მაგიდა: გამოწვევები ისტორიისა და კულტურის სწავლებაში საქართველოში“2012 წლის 25 თებერვალი, ბსუ;
ვორკშოფი თემაზე: შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის სწავლების ინოვაციური ასპექტები. ბათუმი, ბსუ, 2011 წლის 2 ივნისი.
განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, 5 კრედიტი, 2011 წლის 29 აგვისტო–3 სექტემბერი;
საზაფხულო აკადემია: დემოკრატიის მშენებლობა სკოლაში. პოლონეთი, ვარშავა, 55 საათი, 2011 წლის 9–16 ივლისი;
ევროკლიოს მეექვსე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, ბაზალეთი, საქართველო, 2010 წლის 6–7 ივლისი;
მეხუთე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, ახალციხე, საქართველო, 2010 წლის 8–11 აპრილი;
მეოთხე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, თბილისი, საქართველო, 2010 წლის 22–24 იანვარი;
ავტორთა და ექსპერტთა ვორქშოფი: როგორ ვასწავლოთ ისტორია და მოქალაქეობა მულტიეთნიკურ და მულტირელიგიურ საზოგადოებაში?გუდაური, საქართველო, 2009 წლის 24–26 აპრილი;
ევროპული სწავლების ინსტიტუტის ტრენინგი: ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს განათლებაში, ბათუმი, საქართველო, 2009 წლის 7–10 ივნისი;
ევროკლიოს საერთაშორისო სემინარი: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით, ჩაქვი, საქართველო, 2009 წლის 19–21 ივნისი;
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საზაფხულო კურსები და მე–12 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ,,ისტორიის სწავლება ლატვიაში: შინაარსი და მეთოდიკა“.კულდიგა, ლატვია, 2009 წლის 28–30 ივლისი;
ევროკლიოს პირველი საერთაშორისო სემინარი: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში განათლების გზით, თბილისი, საქართველო, 2008 წლის 14–16 ნოემბერი;

გრანტები:

ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში ისტორიის სწავლების გზით, ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამა (მატრა); ევროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო), http://euroclio.eu, 2008–2011;
შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ერთობლივი პროექტი: გაზიარებული ისტორია–კულტურათაშორისი დიალოგი, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურული პროგრამა და ევროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო), http://euroclio.eu/new/index.php/work/black-sea-region, 2011-2014

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

მიმართულება: განათლება

დარგი: სწავლების მეთოდიკა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

სამოქალაქო განათლების მეთოდიკა - დაწყებითი განათლება, IV კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია);
ისტორიისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლების მეთოდიკა - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., IVკურსი, I-II სემესტრი (30 სთ - ლექცია, 105 სთ - ჯგ. მუშ.);
პრაქტიკის მეთოდისტი ისტორიაში - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., IVკურსი, I-II სემესტრი (25-25 სთ);
სამოქალაქო განათლების მეთოდიკა - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., III კურსი, II სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 30 ჯგ. მუშ.);
მენეჯმენტი და ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, I სემესტრი (15 ჯგ. მუშ.);
სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი (2 სტუდენტი, 40 სთ).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი - 09:00-11:00

ოთხშაბათი - 09:00-11:00

პარასკევი - 09:00-11:00

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №49 ). 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა