მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> ფაკულტეტის შესახებ >> სტრუქტურა
ფაკულტეტის სტრუქტურა

მართვის ორგანოები
1. ფაკულტეტის საბჭო
2. დეკანი
3. ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური


სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
1. სადისერტაციო საბჭო
2. კურიკულუმის კომიტეტი
3. პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
4. ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
5. მოსამზადებელი ცენტრი
6. პედაგოგთა დახელოვნებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა