მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
 მთავარი >> ინსტიტუტის დირექტორი
ინსტიტუტის დირექტორი


გვარი, სახელი:გოცირიძე რაული
თანამდებობა: ინსტიტუტის დირექტორი
საცხოვრებელი მისამართი: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის 2/27 ბ.53
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი):17/03/1955.
პირადი ნომერი: 61001024409
საკონტაქტო ინფორმაცია:ქ. ბათუმი, გრიშაშვილის ქუჩა № 5, ტელ. 5-08-00

ტელ.: 27-36-34
მობილური: 577-14-10-78
ელ. ფოსტა: membrana_batumi@mail.ru; niimt@bk.ru

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე-ვადაჭკორია ზაირა, ქალთა კამერული გუნდის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მთავარი დირიჟორი. შვილები - გოცირიძე ზურაბი, მაგისტრანტი გოცირიძე ლუკა, მოსწავლე.

განათლება
● 1973-1978წწ ნ.ი.მუსხელიშვილის სახ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.
სპეციალობა გამომყვანი წარმოების ქიმიური ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია - ინჟინერ- ქიმიკოს ტექნოლოგი
დიპლომის სერია/ნომერი: - წარჩინებითი დიპლომი я №166262
გაცემის თარიღი: 1978წ.


● 1983-1987 წწ
მოსკოვის პლასტმასების სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტი.
სპეციალობა - მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
კვალიფიკაცია - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
დიპლომის სერია/ ნომერი- XM №019240

სადისერტაციო თემის დასახელება,დაცვის წელი:
,,Физико-химические основа получения обратноосмотических мембран на основе полиоксадиазола и исследование их структур и свойств”. 1987წ.


სამუშაო გამოცდილება:
● 1978-1986 - ნ.ი.მუსხელიშვილის სახ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი, მეცნიერ-თანამშრომელი;
● 1983 -1987 - ქ. მოსკოვის პლასტმასების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 1983 წლის 30.12.-დან 1986 წლის 07.02-მდე დაუსწრებელი განყოფილების ასპირანტი.1986 წლის 07.02-დან 1987 წლის 10.01-მდე დასწრებული განყოფილების ასპირანტი;
● 1987 – 1997 ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სექტორის უფროსი, განყოფილების უფროსი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში;
● 1997 – 2006 ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი;
● 2006 – 2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
● 2009 - 2011 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დირექტორი , მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
● 2011 -2012 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
ცენტრის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების მიმართულების
ხელმძღვანელი;
● 2013 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დირექტორი.
გამოქვეყნებული შრომები:

1. Гоциридзе Р. С., Лекишвили Н.Г., Буцхрикидзе С.А. “Синтез и применение новых бензимидазольных дисазокрасителей типа А-Д-А. Тезисы докладов III республиканской конференции молодых учёных химиков”. г. Таллинн 1979г.
2. Гоциридзе Р. С., Лекишвили Н.Г., Буцхрикидзе С.А. “Синтез бензимидазольных дисазокрасителей”. Тезисы докладов конференций молодых учёных закавказских республик. г. Баку,1979 г.
3. А.С. №1134626 СССР. Джохаридзе Г.В., ГоциридзеР.С., Туквадзе Я. Д. “Устройство для намотки и сушки нитевидного материала “. 15.09.1984г.
4. А.С. №1210874 СССР. Богданов А.П., Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С., Горхова Г. А. “Способ получения гиперфильтрационных мембран“. Опубл. В.Б.И. №6,1986.
5. Салдадзе К.М., Богданов А.П., Гоциридзе Р.С., “Применение мембран на основе полиоксадиазола дла водоподготовки“ – В сборник -Тезисы докладов Всесоюзного совещания “Применение электродиализа в мембранно-сорбционной технологии очистки и разделения веществ“. г.Черкассы, 1984г. с. 140-141.
6. Богданов А.П., Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С. “Новые ультрафильтрационные и обратноосмические мембраны на основе полиоксадиазола“. Журн. “Пищевая и перерабатывающая промышленность“, №7, 1985, стр. 33-37.
7. А.С. №1228530 СССР “Метод обработки коконов шёлкопряда“. Джохаридзе Г.В., Гоциридзе Р.С. 03.01.1986г.
8. Салдадзе К.М., Лукьянова Н.Л., Гоциридзе Р.С. и др. “Мембранно-сорбционные процессы обессоливания воды“. В сб. Тезисы докладов Всесоюзного совещания “Аспекты синтеза к производства ионообменных материалов“. Черкассы, 1986г. стр. 76-77.
9. А.С. №1370856 СССР, “Способ получения гиперфильтрационных полимерных мембран“. Богданов А.П., Салдадзе К.М., Горохова Р.А., Гоциридзе Р.С. 01.10.1987г. 10. А.С. №1249629 СССР, “Способ получения полупроницаемых мембран“. Богданов А.П., Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С. Горохова Р.А. Опубл. в В.И.№29, 1986г.
11. Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С. “Получение химически полупроницаемых мембран на основе полиоксодиазола“. В сб. “Тезисы докладов Всесоюзной конференции по мембранным методам разделения смесей “. М., 1987г.стр.29-30.
12. “Синтез композитных мембран“. Тезисы докладов Всесоюзной конференции“
“Разделение веществ мембранными методами“ г. Москва, 1987г.
13. “Использование Термо-химически стойких полимерных мембран для разделения и очистки жидких продуктов питания“. Тезисы докладов Всесоюзного совещания “Использование мембранной технологии в пищевой промышленности“. г. Владимир, 1987г.
14. Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С., Улбабянц В.А. “Синтез и свойства гетерогенных композитных обратноосмотических мембран“. В сб. тезисов докладов IV Всесоюзная конференция “Мембранно-сорбционные процессы разделения веществ и их применение в народном хозяйстве“. г. Черкассы, 1988г. стр.48-50.
15. Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С., Улбабянц В.А. “О химической стойкости полимерных обратноосмотических мембран“. г. Черкассы, 1988г. стр. 72-73.
16. А.С. №298580 “Способ получения обратноосмотических мембран “. Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С. 01.08.1989г.
17. А. С. №4818400 ,, Метод получения катехинов” Гоциридзе Р.С. и др. 06.12. 1990г.
18. А. С. № 97497, А 61К 35/78, 1052 ,,Способ получения катехинов / Лагвилава В.Р., Рувишвили Т. О., Запрометов М.Н., Сурманидзе Д.А., Салдадзе К. М., Гоциридзе Р. С. И др.
19. А. С. № 1741737 ,,Способ получения природного заменителя сахара“ Гоциридзе Раули Семенович и др./22.02.1992г.
20. “Способ производства порошкообразных солей из природных минеральных
вод“. Патент №326. 25.03 1996
21. “Баромембраны на службе человека“. Научные труды . изд. Кутаисского
технического университета. г. Кутаиси. 2000г.
22. “Мембранная технология и защита окружающей среди“. Научные труды. . изд.
Кутаисского технического университета. г. Кутаиси. 2000г.
23.“Способ производства порошкообразных натуральных солей из природных
минеральных вод“. Патент U 727. 2000г.
24. “Исследование возможности изменения кислотности цитрусовых соков методом
электродиализа“. Испирян А., Лория Л., Харебава Т., Бежанидзе И., Гоциридзе
Р., Мепаришвили Н. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის
ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. გვ.143-151.
25. ლ. კონცელიძე, ა. ისპირიანი, თ. ხარებავა, ლ. ლორია, რ. გოცირიძე.
“სპილენძის სულფატის ხსნარის კონცენტრირება ელექტროდიალიზის
მეთოდით“. „ მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის “სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი №7-9,გვ,92. 2005წ.
26. ა. ისპირიანი, თ. ხარებავა, ლ. ლორია, ლ. კონცელიძე, რ. გოცირიძე. “ხსნარის
პირდაპირი დინების რეჟიმით მომუშავე რევერსიული ელექტროდია-
ლიზური დანადგარის ავტომატური მართვის სქემა. „მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-
რეფერირებული ჟურნალი №7-9, გვ,95.2005წ.
27. Заявка №3827170/23-05 Положительное решение от “Способ получения
полимерных гиперфильтрационных мембран“. Богданов А.П. Салдадзе К.М.
Горохова Г.А., Гоциридзе Р.С. 1986г. /Не подлежит опубликованию в открытой
печати/.
28. The production of universal, thermal and chemically stable microfiltration
membranes and their usage by different liquid filtration systems. R. Gotsiridze, N.
Lekishyvili. Conference “Compound & Materials with Specific Properties”.
Tbilisi 2007
29. The Production of Universal, Thermal- and Chemically Stable Microfiltration
Fluorineorganic Membranes and Their Application For Filtration Of Different Liquid
R. Gotsridze, N. Lekishvili, Kh. Barbakadze . Proceedings of Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University, 362 , ISSN 1512-1488, Tbilisi 2008, 93-100.
30. Гоциридзе Р.С., Испирян А.Г., Лория Л.И., Мепаришвили Н.А., Беруашвили
Ц.А., Концентрирование и разделение продуктов электродиализной Перера-
ботки морской воды ионообменным двухтемпературным методом с использо-
ванием природного цеолита. Ж. ,,Сорбционные и хроматографические
процессы". т.10,№6, с 256. 2008
31. რ.გოცირიძე, ნ.ლეკიშვილი, ქ. ჯიბლაძე, მ.ცაგარელი, ს. მხეიძე „ფტოროპლა-
სტის მიკროფილტრაციულ და პოლიოქსადიაზოლის უკუოსმოსურ და
ულტრაფილტრაციულ ბარომემბრანებში მიკრობთა ბიოაქტიურობა“
Georgia Chemical Journal Vol. No.4 2008. ISSN 1512-0686, 383-384.
32. რ.გოცირიძე, ს. მხეიძე, ნ. მხეიძე „ ნავთობპროდუქტების შემცველი
ჩამდინარე წყლების გასუფთავება მემბრანული ტექნოლოგიის მეთოდით“
სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში 16 ოქტომბერი, 2009 წელი. სიღნაღი, გვ.
145-147
33. Гоциридзе Р.С., Беруашвили Ц.А., Думбадзе Н.П. Испирян А.Г., Лория Л.И.,
Экологические аспекты обогащения природных цеолитов калием. IV
Международный симпозиум ,,Экология человека и медико-биологическая
безопасность населения". Испания, г. Бенидорм , 2-10 ноября, 2008 год, стр. 46-50.
34. Гоциридзе Р.С., Испирян А.Г., Лория Л.И., Концелидзе Л.А. ,, Очистка сточных и
промывных вод, содержащих ионы тяжёлых металлов электродиалтзным методом,,
V Международный симпозиум ,,Экология человека и медико-биологическая
безопасность населения". Италия, остров Искья 9-16 октября 2009 год стр. 35-38.
35. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, მ.ფიფაიშვილი, ს.მხეიძე “საყოფაცხოვრებო
მოხმარების მიკროფილტრაციული მოწყობილობა სასმელი წყლის
ბიოლოგიური გაუსნებოვნებისთვის” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ.35, №4 ISSN-0132-6074 გვ. 2009წ., 383-384.
36. R. Gotsiridze, N.Mxeidze, M. Fifaishvili, S. Mxeidze ”Use of Fluoroplastic Membranes for
Clarification and Stabilization of Wine by the Method of Microfiltration” Georgian
Engineering News (GEN) №4 ISSN -1512-0287 2009, 124-127.
37. რ.გოცირიძე, ნ. მხეიძე, მ.ფიფაიშვილი, ს. მხეიძე, ნ. ლეკიშვილი.“
ფთოროპლასტის საფუძველზე დამზადებული მემბრანების გამოყენება
სასმელი წყლის ფილტრაციისთვის“ ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები, ტომი №363 ISSN 1512-1488, გვ. 79-84. 2009 წელი.
38. რ.გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე „ნავთობპროდუქტების შემცველი ჩამდინარე
წყლების გასუფთავება მემბრანული ტექნოლოგიის გამოყენებით“ ,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009წ, გვ. 145-147
39. რ. გოცირიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, ლ. კონცელიძე, თ. ქაჯაია,
ნ. მეფარიშვილი. „ზღვის წყლისაგან კალიუმის იონების კონცენტრაცია
ელექტროდიალიზის მეთოდით“ „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული
ჟურნალი №10-12, გვ.101-104, 2008წ.
40. ლ. კონცელიძე, რ. გოცირიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია,
ნ. მეფარიშვილი, მ.ცაგარელი „ სპილენძშემცველი ჩამდინარე წყლებიდან
სპილევძის იონების მაქსიმალური კონცენტრაცია“ „მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-
რეფერირებული ჟურნალი №10-12, გვ.105-107, 2008წ.
41.პატენტი U1504 სასარგებლო მოდელი: MgCI2.6H2O-ის გაუწყლოების ხერხი.
ძალაშია 27.06.2008 წლიდან.
42. რ. გოცირიძე, ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია,
ნ. მეფარიშვილი „ სპილენძშემცველი ჩამდინარე წყლების გასუფთავება
ნორმით გათვალისწინებულ დასაშვებ კონცენტრაციამდე“, „მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-
რეფერირებული ჟურნალი №1-3, გვ. 89 -91, 2010წ.
43. რ. გოცირიძე, ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია,
ნ. მეფარიშვილი „ სპილენძშემცველი გამრეცხი წყლების გაწმენდა გალვანურ
საამქროებში“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი №4-6, გვ.101-105, 2010წ.
44. Beruashvili Ts., Svanidze Z., Schulze N., Gotsiridze R. “New environment-friendly
Type of potassium containing fertilizer” Erfurt, 03/04 June, 2009 p. 127-129.
45. R. Gotsiridze, N.Mxeidze, M. Fifaishvili, S. Mxeidze ”Получение полимерных
Ультрафильтрационных мембран» Georgian Engineering News (GEN) №1’10
ISSN - 1512-0287, 2010, P 80-84.
46. A. Bakuridze, V. Vachnadze, R. gotsiridze, N. Gagua, L. Bakuridze, J. Futkaradze,
I. Tsurtsumia and D. Berashvili (Georgia) “Development of Modern Technologies of
Medicinal Drugs from Plant Raw Materials” International Conference & Exhibition
“Batumi-Spring-2010” , May 7-9, Batumi, Georgia, Batumi – 2010.
47. ცინცქილაძე ა., გოცირიძე რ., მეგრელიძე ნ., ხარაზი ნ. “მცენარეული
სამრეწველო ნარჩენების გამოყენება ვიტამინური აქტიურობის
ნივთიერებათა მისაღებად” საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე
მასალები” ქუთაისი 17-18 ივნისი, 2010 წელი გვ. 73-75.
48. გოცირიძე რ., ჯაბნიძე გ., ჯიბლაძე ქ., გორგილაძე შ. “გლობალური
დათბობა და სასოფლო – სამეურნეო წარმოების აქტუალური საკითხები”
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” ქუთაისი 17-18
ივნისი, 2010 წელი გვ. 158- 161.
49. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., ფიფაიშვილი მ. “სასმელი წყლის
გაუსნებოვნების საყოფაცხოვრებო მიკროფილტრაციული მოწყობილობა”
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო,
ქუთაისი 17-18 ივნისი, 2010 წელი გვ. 342-344.
50. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, S. Mkheidze, M. Pipaishvili “ Multiuse Microfiltration
Membranes in wine filtration process”. Works of International Conference – “Modernization of Agriculture in the Conditions of Globalization” , Batumi, Georgia, June 29 -30, Batumi – 2010, p. 85.
51. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, S. Mkheidze, M. Pipaishvili “ Concentration of Liquid
Foodstuff With Combined membrane method” Works of International Conference – “Modernization of Agriculture in the Conditions of Globalization” , Batumi, Georgia, June 29 -30, Batumi – 2010, p. 85-86.
52. რ. გოცირიძე, ქ. ჯიბლაძე “ჰეტეროტროფული ბაქტერიების გავლენა
ზღვის წყლიდან კლილოპტილოლიტზე კალიუმის იონის სორბციის
პროცესზე. Works of international scientific – Compounds and Materials With Spcific
Properties Based on Industrial Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.33.
53. ა. ცინცქილაძე, რ. გოცირიძე, ნ. მეგრელიძე „ზოგიერთი ცილოვანი ნარჩენების
გამოყენების პერსპექტივები“ Works of international scientific – Compounds and Materials
With Specific Properties Based on Industrial Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi
2010 p.61-63.
54. Мамулаишвили Н. Д. , Гоциридзе Р.С. ,, К вопросу очистки отработанного моторного
масла – Castrol 15 W -40 с применением полимерных мембран“. Works of international
scientific – Compounds and Materials With Specific Properties Based on Industrial Waste,
Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p. 64.
55. ა. ცინცქილაძე, რ. გოცირიძე “ მზესუმზირას ნარჩენების ცილოვანი ექსტრაქტების
დაწმენდა და კონცენტრირება მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით“. Works of
international scientific – Compounds and Materials With Spcific Properties Based on Industrial
Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.68-70.
56. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ. ლეკიშვილი “ K^ -ის იონის დაკონცენტრირება
ზღვის წყლიდან ელექტროოსმოსური ფილტრაციის მეთოდით”. Works of
international scientific – Compounds and Materials With Spcific Properties Based on Industrial
Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.71-73.
57. რ. გოცირიძე,ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია,
ნ. მეფარიშვილი. „ სპილენძისშემცველი ჩამდინარე წყლების გაწმენდა
ნორმით გათვალისწინებულ დასაშვებ კონცენტრაციამდე“, „მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-
რეფერირებული ჟურნალი №4-6, გვ.17-20, 2010წ.
58. რ. გოცირიძე,ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია,
ნ. მეფარიშვილი. „ სპილენძის შემცველი ჩამდინარე წყლების გაწმენდა
გალვანურ საამქროებში“ „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი №4-6,
გვ.17-20, 2010წ.
59.Гоциридзе Р.С., Мхеидзе С. Н., Мхеидзе Н. П., Пипаишвили М. Н. ,. Получение
Полимерных ультрафильтрационных мембран» Georgian Engineering News, No.1
Vol.53, 2010, ISSN 1512 – 0287, p. 80-85
60. Лория Л. И., Концелидзе Л. Г., Испирян А. Г., Гоциридзе Р.С., Мхеидзе Н. П.,
« Исследование процесса одновременного получения обессоленного – концентрированного растворов сульфата меди на электродиализаторе в прямоточном и циркуляционном режимах» , Georgian Engineering News, No.2
Vol.54, 2010, ISSN 1512 – 0287, p. 106-109 .
61. R. Gotsiridze, N. Lekishvili, K. Jibladze ”Influence of Heterotrophic Bacteria on The
Process of Absorption of Klinoptilolite Potassium Ion From The Sea Water”, Georgia
Chemical Journal, Vol. 10, No 2, 2010, ISSN 1512-0686, p. 174 – 177.

62. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ფიფაიშვილი მ. “ალოეს ექსტრაქტის
სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი” საქართველო,
ქუთაისი 19-20 მაისი, 2011 წელი გვ. 283-285.
63. Гоциридзе Р.С., Концелидзе З.И., Лория Л.И., Концелидзе Л.А. «Электродиализная
деминерализация с одновременным концентрированием никель содержащих
сточных вод» Материалы VII Международной научно – практической
конференции «NAUKA I INOWACJA – 2011», Volume 13, p. 7-10, 07-15 Oct., 2011.
64. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., ცინცქილაძე ა., მეგრელიძე ნ.“მიკროფილტრაციული
პროცესების გავლენა რძის თხევადი ნარჩენების დაწმენდის შედეგებზე”
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები “მეორადი ნედლეულის
და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის
სამსახურში”, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ი.ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 1-2 ნოემბერი,
2011 წელი, გვ. 66-68.
65. Гоциридзе Р.С., Беруашвили Ц.А. Семейный микрофильтрационный аппарат для
получения экологически чистой питьевой воды. VII Международный симпозиум
,,Экология человека и медико-биологическая безопасность населения". Испания, г.
Мурсия, 26 октября -05 ноября, 2011 год, стр. 31-33.
66. გოცირიძე რ. ს., კონცელიძე ლ., კონცელიძე ზ., ხარებავა თ. “გალვანური
მრეწველობის მოთუთიების საამქროს ჩამდინარე წყლების გასუფთავების
ტექნოლოგიური სქემის აღწერა“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”
საქართველო, ქუთაისი 30-31 მაისი, 2012 წელი გვ. 32-35.
67. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ცინცქილაძე ა. “ალოეს ექსტრაქტის
სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“ საერთაშორისო
სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “ინოვაციური
ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” საქართველო, ქუთაისი 30-31 მაისი,
2012 წელი გვ. 238-240.
68. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., ჩხარტიშვილი ი. “მიკროფილტრაციული
ტექნოლოგიის გამოყენება ღვინის გაკრიალებისა და სტაბილიზაციისათვის“
საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო,
ქუთაისი 6 – 7 ივნისი, 2013 წელი გვ. 19-22.
69. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., მეგრელიძე ნ., ცინცქილაძე ა. “თერმო- და
ქიმიურად მდგრადი, მოდიფიცირებული და არმირებული ბარომემბრანების
სინთეზი“ საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო,
ქუთაისი 6 – 7 ივნისი, 2013 წელი გვ. 306-309.
70. რაულ გოცირიძე მონოგრაფია „ ადამიანის ყოფიერება და წყალი „
გამომცემლობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2013 წ.
71. პატენტი სასარგებლო მოდელზე „ ჰეპატოპროტექტორული მოქმედების
ფიტოპრეპარატი „ საიდენტიფიკაციო ნომერი 12070/02 ბრძანება №721/02
პატენტის გაცემის თაობაზე 26.09.2012წ.


სამეცნიერო კონფერენციებში გაკეთებული მოხსენებების ნუსხა:

1. Гоциридзе Р. С., Лекишвили Н.Г., Буцхрикидзе С.А. “Синтез и применение новых бензимидазольных дисазокрасителей типа А-Д-А. Тезисы докладов III республиканской конференции молодых учёных химиков”. г. Таллинн 1979г.
2. Гоциридзе Р. С., Лекишвили Н.Г., Буцхрикидзе С.А. “Синтез бензимидазольных дисазокрасителей”. Тезисы докладов конференций молодых учёных закавказских республик. г. Баку,1979 г.
3. Салдадзе К.М., Богданов А.П., Гоциридзе Р.С., “Применение мембран на основе полиоксадиазола дла водоподготовки“ – В сборник -Тезисы докладов Всесоюзного
совещания “Применение электродиализа в мембранно-сорбционной технологии очистки и разделения веществ“. г.Черкассы, 1984г. с. 140-141.
4. Салдадзе К.М., Лукьянова Н.Л., Гоциридзе Р.С. и др. “Мембранно-сорбционные процессы обессоливания воды“. В сб. Тезисы докладов Всесоюзного совещания “Аспекты синтеза к производства ионообменных материалов“. Черкассы, 1986г. стр. 76.
5. Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С. “Получение химически полупроницаемых мембран на основе полиоксодиазола“. В сб. “Тезисы докладов Всесоюзной конференции по мембранным методам разделения смесей “. М., 1987г.стр.29-30.
6. “Синтез композитных мембран“. Тезисы докладов Всесоюзной конференции“
“Разделение веществ мембранными методами“ г. Москва, 1987г.
7. “Использование Термо-химически стойких полимерных мембран для разделения и очистки жидких продуктов питания“. Тезисы докладов Всесоюзного совещания “Использование мембранной технологии в пищевой промышленности“. г. Владимир, 1987г.
8. Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С., Улбабянц В.А. “Синтез и свойства гетерогенных композитных обратноосмотических мембран“. В сб. тезисов докладов IV Всесоюзная конференция “Мембранно-сорбционные процессы разделения веществ и их применение в народном хозяйстве“. г. Черкассы, 1988г. стр.48-50.
9. Салдадзе К.М., Гоциридзе Р.С., Улбабянц В.А. “О химической стойкости полимерных обратноосмотических мембран“. г. Черкассы, 1988г. стр. 72-73.
10. R. Gotsiridze, N. Lekishyvili “The production of universal, thermal and chemically stable
microfiltration membranes and their usage by different liquid filtration systems. Conference
“Compound & Materials with Specific Properties”. Tbilisi 2007
11 ნ. მეფარიშვილი 1, რ. გოცირიძე 1, ნ. ლეკიშვილი2, მ. ცაგარელი 1 , ნ. ცხოიძე
„ ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების გასუფთავება ფოროვანი
პოლიურეთანის სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით“
„სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების,
მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე“
“ Treatment of oil-polluted water with use of industrial and domestic porous polyurethane
waste “Compounds & Materials with Specific Properties Based on Industrial Waste and
Secondary Resources”Modern Chemical Compounds and Technologies” The conference
is dedicated to 90th anniversary of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 18-19
September, Tbilisi 2008
12. Гоциридзе Р.С., Беруашвили Ц.А., Думбадзе Н.П. Испирян А.Г., Лория Л.И.,
Экологические аспекты обогащения природных цеолитов калием. IV
Международный симпозиум ,,Экология человека и медико-биологическая
безопасность населения".Испания, г. Бенидорм , 2-10 ноября, 2008г., стр. 46-50.
13. Гоциридзе Р.С., Испирян А.Г., Лория Л.И., Концелидзе Л.А. ,, Очистка сточных и
промывных вод, содержащих ионы тяжёлых металлов электродиалтзным методом,,
V Международный симпозиум ,,Экология человека и медико-биологическая
безопасность населения". Италия, остров Искья 9-16 октября 2009 год стр. 35-38.
14. რ.გოცირიძე, ს. მხეიძე, ნ. მხეიძე „ ნავთობპროდუქტების შემცველი ჩამდინარე
წყლების გასუფთავება მემბრანული ტექნოლოგიის მეთოდით“ სიმპოზიუმი
ორგანულ ქიმიაში 16 ოქტომბერი, 2009 წელი. სიღნაღი, გვ. 145-147.
15. Beruashvili Ts., Svanidze Z., Schulze N., Gotsiridze R. “New environment-friendly
Type of potassium containing fertilizer” Erfurt, 03/04 June, 2009 p. 127-129.
16. A. Bakuridze, V. Vachnadze, R. gotsiridze, N. Gagua, L. Bakuridze, J. Futkaradze,
I. Tsurtsumia and D. Berashvili (Georgia) “Development of Modern Technologies of
Medicinal Drugs from Plant Raw Materials” International Conference & Exhibition
“Batumi-Spring-2010” , May 7-9, Batumi, Georgia, Batumi – 2010.
17. ცინცქილაძე ა., გოცირიძე რ., მეგრელიძე ნ., ხარაზი ნ. “მცენარეული
სამრეწველო ნარჩენების გამოყენება ვიტამინური აქტიურობის
ნივთიერებათა მისაღებად” საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე
მასალები” ქუთაისი 17-18 ივნისი, 2010 წელი გვ. 73-75.
18. გოცირიძე რ., ჯაბნიძე გ., ჯიბლაძე ქ., გორგილაძე შ. “გლობალური დათბო- ბა და სასოფლო – სამეურნეო წარმოების აქტუალური საკითხები” საერთა-შორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” ქუთაისი 17-18 ივნისი, 2010 წელი გვ. 158- 161.
19. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., ფიფაიშვილი მ. “სასმელი წყლის
გაუსნებოვნების საყოფაცხოვრებო მიკროფილტრაციული მოწყობილობა”
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო,
ქუთაისი 17-18 ივნისი, 2010 წელი გვ. 342-344.
20. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, S. Mkheidze, M. Pipaishvili “ Multiuse Microfiltration
Membranes in wine filtration process”. Works of International Conference – “Modernization of Agriculture in the Conditions of Globalization” , Batumi, Georgia, June 29 -30, Batumi – 2010, p. 85.
21. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, S. Mkheidze, M. Pipaishvili “ Concentration of Liquid
Foodstuff With Combined membrane method” Works of International Conference – “Modernization of Agriculture in the Conditions of Globalization” , Batumi, Georgia, June 29 -30, Batumi – 2010, p. 85-86.
22. რ. გოცირიძე, ქ. ჯიბლაძე “ჰეტეროტროფული ბაქტერიების გავლენა
ზღვის წყლიდან კლილოპტილოლიტზე კალიუმის იონის სორბციის
პროცესზე. Works of international scientific – Compounds and Materials With Spcific
Properties Based on Industrial Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.33.
23. ა. ცინცქილაძე, რ. გოცირიძე, ნ. მეგრელიძე „ზოგიერთი ცილოვანი ნარჩენების
გამოყენების პერსპექტივები“ Works of international scientific – Compounds and Materials
With Specific Properties Based on Industrial Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi
2010 p.61-63.
24. Мамулаишвили Н. Д. , Гоциридзе Р.С. ,, К вопросу очистки отработанного моторного
масла – Castrol 15 W -40 с применением полимерных мембран“. Works of international
scientific – Compounds and Materials With Specific Properties Based on Industrial Waste,
Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p. 64.
25 ა. ცინცქილაძე, რ. გოცირიძე “ მზესუმზირას ნარჩენების ცილოვანი ექსტრაქტების
დაწმენდა და კონცენტრირება მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით“. Works of
international scientific – Compounds and Materials With Spcific Properties Based on Industrial
Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.68-70.
26. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ. ლეკიშვილი “ K^ -ის იონის დაკონცენტრირება
ზღვის წყლიდან ელექტროოსმოსური ფილტრაციის მეთოდით”. Works of
international scientific – Compounds and Materials With Spcific Properties Based on Industrial
Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.71-73.
27. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ფიფაიშვილი მ. “ალოეს ექსტრაქტის
სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“ საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “თანამედროვე
ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი” საქართველო, ქუთაისი 19-20
მაისი, 2011 წელი გვ. 283-285.
28. Гоциридзе Р.С., Концелидзе З.И., Лория Л.И., Концелидзе Л.А. «Электродиализная
деминерализация с одновременным концентрированием никель содержащих
сточных вод» Материалы VII Международной научно – практической
конференции «NAUKA I INOWACJA – 2011», Volume 13, p. 7-10, 07-15 Oct., 2011

29. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., ცინცქილაძე ა., მეგრელიძე ნ.“მიკროფილტრაციული
პროცესების გავლენა რძის თხევადი ნარჩენების დაწმენდის შედეგებზე”
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები “მეორადი ნედლეულის
და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის
სამსახურში”, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ი.ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 1-2 ნოემბერი,
2011 წელი, გვ. 66-68.
30. Гоциридзе Р.С., Беруашвили Ц.А. Семейный микрофильтрационный аппарат для
получения экологически чистой питьевой воды. VII Международный симпозиум
,,Экология человека и медико-биологическая безопасность населения". Испания, г.
Мурсия, 26 октября -05 ноября, 2011 год, стр. 31-33.
31. გოცირიძე რ. ს., კონცელიძე ლ., კონცელიძე ზ., ხარებავა თ. “გალვანური
მრეწველობის მოთუთიების საამქროს ჩამდინარე წყლების გასუფთავების
ტექნოლოგიური სქემის აღწერა“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”
საქართველო, ქუთაისი 30-31 მაისი, 2012 წელი გვ. 32-35.
32. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ცინცქილაძე ა. “ალოეს ექსტრაქტის
სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“ საერთაშორისო
სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “ინოვაციური
ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” საქართველო, ქუთაისი 30-31 მაისი,
2012 წელი გვ. 238-240.
33. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., ჩხარტიშვილი ი. “მიკროფილტრაციული
ტექნოლოგიის გამოყენება ღვინის გაკრიალებისა და სტაბილიზაციისათვის“
საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო,
ქუთაისი 6 – 7 ივნისი, 2013 წელი გვ. 19-22.
34. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., მეგრელიძე ნ., ცინცქილაძე ა. “თერმო- და
ქიმიურად მდგრადი, მოდიფიცირებული და არმირებული ბარომემბრანების
სინთეზი“ საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები
“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” საქართველო,
ქუთაისი 6 – 7 ივნისი, 2013 წელი გვ. 306-309.

სამეცნიერო და სასწავლო პროექტები, პროგრამები, გრანტები:

საერთაშორისო გრანტი МНТЦ G 1302 – „ Разработка технологического процесса получении нового вида калийсодержащих удобрений, создание и испытание экспериментальной установки“ - სამეცნიერო ექსპერიმენტების ხელმძღვანელი. 2006-2009წწ

სახელმწიფო გრანტი № 250 -მძიმე ლითონების(უპირატესად სპილენძის) იონების შემცველი ჩამდინარე და გამრეცხი წყლების გაწმენდა ელექტროდიალიზის მეთოდით - ტექნოლოგიის შემუშავება, რეკომენდაციებისა და საწყისი მონაცემების გაცემა ელექტროდიალიზური აპარატების პროექტირებისათვის“ - სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 2008-2009წწ.

სახელმწიფო გრანტი GNSF AR/109/8-403/11- "ახალი მცენარეული ბიოპოლიმერების საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებელი თანამედროვე II თაობის მზა წამალთფორმირების შემუშავება"- ძირითადი შემსრულებელი 2012-2013წ.წ.

სახელმწიფო გრანტი -GNSF FR/64/10-150/12 -ჩაის ფოთლისაგან ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების (კატეხინების ჯამი, კოფეინი და თეანინი) გამოყოფის ახალი ტექნოლოგიური პროცესის შემუშავება. ძირითადი შემსრულებელი 2013-2015წ.წ.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული ენა (კარგად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Office-Word, Excel, Paint, PowerPoint, Internet, E-Mail და სხვ. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა